Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Shortsalgforordningen - utfyllende bestemelser

Kommisjonsforordning (EU) nr. 827/2012 av 29. juni 2012 om tekniske standarder vedrørende fremgangsmåten for offentliggjøring av nettoposisjoner i aksjer m.m....

Commission Implementing Regulation (EU) No 827/2012 of 29 June 2012 laying down implementing technical standards with regard to the means for public disclosure of net position in shares, the format of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to n...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 827/2012 ble vedtatt i EU 29. juni 2012, og har trådt i kraft i EU. Shortsalgforordningen, som Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 827/2012 gir utfyllende regler til, trådte i kraft 1. november 2012 i EU, men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 827/2012 av 29. juni 2012  med utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og enkelte sider ved kredittbytteavtaler vedtatt 14. mars 2012 ("shortsalgforordningen").  

Denne gjennomføringsforordningen inneholder utfyllende regler om: 

  • fremgangsmåten for offentliggjøring av netto shortposisjoner i aksjer og i statsgjeld, og formatet for de opplysninger som myndigheter skal inngi til den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) vedrørende slike netto shortposisjoner, og er gitt i medhold av artikkel 9 nr. 6 og artikkel 11 nr. 4 i shortsalgforordningen.
  • hvilke typer av avtaler/ordninger/arrangementer som i tilstrekkelig grad anses for å sikre rettidig levering, og er gitt i medhold av artikkel 12 nr. 2 og artikkel 13 nr. 5 i shortsalgforordningen. De aktuelle avtalene må være inngått før shortsalget, dekke hele shortposisjonen og gjelde helt til oppgjørstidspunktet. Dette har sammenheng med kravet i shortsalgforordningen om at shortsalg må være dekket.
  • fremgangsmåten for å avgjøre hvilke aksjer som har sitt hovedomsetningssted utenfor EU (og således faller inn under unntaksbestemmelsen i shortsalgforordningen artikkel 16), fristen for å underrette ESMA om slike aksjer og fra når listen over slike aksjer skal gjelde, og er gitt i medhold av artikkel 16 nr. 4 i shortsalgforordningen.

Vurdering

Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring av eventuelle EØS-regler som svarer til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 827/2012 må ses i sammenheng med innlemmelse og gjennomføringen av shortsalgforordningen.  

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til shortsalgforordningen og gjennomføringsforordning (EU) nr. 827/2012, og de øvrige rettsaktene som utfyller shortsalgforordningen, vil kreve endringer i verdipapirhandelloven og -forskrift.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 827/2012
Basis rettsaktnr.: 236/2012
Celexnr.: 32012R0827

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2012
Frist returnering standardskjema: 30.10.2012
Dato returnert standardskjema: 30.10.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist: 01.08.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen