STCW-anerkjennelse Egypt

Kommisjonsbeslutning 2012/505 om anerkjennelse av Egypt med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk...

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 17 September 2012 on the recognition of Egypt pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten ble vedtatt 17. september 2012 i EU, og innlemmet i EØS-avtalen ved avgjørelse i EØS-komitéen den 1. februar 2013.

Det er ikke behov for å endre nasjonalt regelverk som følge av denne implementeringsbeslutningen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har ved beslutning 2012/505 av 17. september 2012 vedtatt å anerkjenne Egypt med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk etter direktiv 2008/106/EF om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner. Dette innebærer at Norge kan anerkjenne sertifikater utstedt av Egyptiske myndigheter, men implementeringsbeslutningen innebærer ingen plikt til slik anerkjennelse.

Merknader

Rettsakten krever ikke endringer i nasjonalt regelverk, og rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Hovedorganisasjonene ble hørt for å avklare norsk posisjon før vedtakelse i EØS-komitéen, men det kom ingen innspill.

Vurdering

Det følger av forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 83 jf. § 84 at anerkjennelse av utdanning og tilhørende sertifikater fra stater utenfor EØS forutsetter at staten er anerkjent av Kommisjonen. Det er dermed ikke behov for å gjøre endringer i nasjonale forskrifter etterhvert som nye stater anerkjennes av Kommisjonen. Det samme vil være tilfelle for stater som eventuelt mister sin anerkjennelse.

Nasjonalt regelverk vurderes å være i samsvar med beslutningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/505/EF
Basis rettsaktnr.: 2008/106/EF
Celexnr.: 32012D0505

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.09.2012
Frist returnering standardskjema: 31.10.2012
Dato returnert standardskjema: 14.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen