Batterier

Kommisjonsforordning (EU) nr. 493/2012 av 11. juni 2012 om detaljerte bestemmelser om beregning av effektivitet av prosesser for gjenvinning av brukte batterier og akkumulatorer i henhold til direktiv 2006/66/EF...

Commission Regulation (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC, detailed rules regarding the calculation of recycling efficiencies of the recycling processes of waste batteriers and accumulators...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.09.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 11. juni 2012.

Norske myndigheter deltar aktivt i EUs ekspertarbeid på området og er ellers i kontakt med berørte parter. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 213/2012 av 7. desember 2012.

Sammendrag av innhold

Bakgrunnen for hovedregelverket på batteriområdet - direktiv 2006/66/EF - er å minimalisere både nye og brukte batteriers og akkumulatorers negative påvirkning på miljøet gjennom hele livssyklusen og derved medvirke til å beskytte, bevare og forbedre miljøet. Det er også viktig å fremme løsninger som bedre ivaretar råstoffer som finnes i brukte batterier. Ved forordning (EU) nr. 493/2012 innføres detaljerte/spesifikke bestemmelser for beregning av effektiviteten av prosesser for gjenvinning av brukte batterier og akkumulatorer. De nye og utfyllende bestemmelsene fremgår i vedlegg til forordning (EU) nr. 493/2012; Vedlegg I fremsetter metode for å beregne gjenvinningsgrad for kasserte batterier og akkumulatorer. I vedlegg II fremgår metode for beregning av satsen for gjenvunnet blyinnhold og i vedlegg III for gjenvunnet kadmiuminnhold.Vedlegg IV og V inneholder rapporteringsskjemaer for gjenvinningssatser for hhv bly-syre batterier og akkumulatorer og nikkel-kadmium batterier. Vedlegg VI gir rapporteringsskjema for gjenvinningssatser for andre typer batterier og akkumulatorer.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten direktiv 2006/66/EF er hjemlet i traktatens art. 175(1) og art. 95(1).

Rettslige konsekvenser: Direktiv 2006/66/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007. Batterier reguleres i følgende forskrifter:
• Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Forordningen tas inn i avfallsforskriften kapittel 3. Gjennomføringen vil kreve enkelte endringer i rapporteringspliktene for behandlingsanlegg.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Rettsakten anses ikke å ha særskilte økonomiske/administrative konsekvenser utover arbeidet med forskriftsendring og konsekvenser omtalt i konsekvensutredningen for hoveddirektivet 2006/66/EF samt direktiv 2008/103/EF og beslutningene 2008/763/EF og 2009/603/EF.

Gruppe 2; Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet.  (www.klif.no

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0493/2012
Basis rettsaktnr.: 0066/2006
Celexnr.: 32012R0493

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2012
Frist returnering standardskjema: 25.07.2012
Dato returnert standardskjema: 27.09.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 213/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker