Biocider/DDA-karbonat/8

Kommisjonsdirektiv 2012/22/EU av 22. august 2012 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av DDA-karbonat som et aktivt stoff i vedlegg I...

Commission Directive 2012/22/EU of 22 August 2012 amending Directive 98/8/EC to include DDACarbonate as an active substance in Annex I thereto...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2012/22/EU ble vedtatt 22. august 2012. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 66/2013 av 3. mai 2013.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF biociddirektivet innførte regler om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EØS-markedet. Ved direktiv 2012/22/EU inkluderes DDA-karbonat som et aktivt stoffi vedlegg I til biociddirektivet og kan benyttes i produkttype 8. Produkttype 8 er treimpregneringsmidler. Dette omfatter produkter som brukes til å beskytte treverk, fra tømmer sages opp til treverk på sagbruk og videre bruk av treverket ved å bekjempe organismer som ødelegger eller skader treverket.
Medlemsstatene er pålagt å sikre at godkjenninger av produkter som inneholder stoffet DDA-karbonat gis med følgende strenge, spesifikke betingelser:

For produkter som er godkjent til industriell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Videre skal produktene kun benyttes med egnet verneutstyr hvis det ikke i produktsøknaden dokumenteres tilstrekkelige risikoreduserende tiltak uten bruk av verneutstyr.

Det skal iverksettes tiltak for å beskytte jord og vannområder. For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at industriell bruk skal foregå innenfor et avgrenset område eller på et ugjennomtrengelig underlag med inndemming. Nylig behandlet tre skal tildekkes ved lagring og lagres på et ugjennomtrengelig underlag for å hindre avrenning til jord og vann. Eventuell avrenning fra bruk av produkter skal samles til gjenbruk eller destrueres.

Produkter skal ikke godkjennes til behandling av trevirke som kan komme i kontakt med ferskvann eller benyttes i konstruksjoner utendørs nær eller over vann, eller trevirke som er behandlet ved neddypping i DDA-karbonat og er vedvarende utsatt for vær eller hyppig fuktighet med mindre det leveres data som viser at produktet oppfyller biociddirektivets vilkår for å gi godkjenning med risikoreduserende tiltak.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten; Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.  

Rettslige konsekvenser; Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 ved EØS-komitébeslutning nr. 32/2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. 
Gjennom bestemmelser i direktiv 2012/22/EU inkluderes DDA-karbonat som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Gjennomføring av direktiv 2012/22/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften.  

Økonomiske/administrative konsekvenser; Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiver vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning, kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i tråd med artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF). Kostnader for aktører er knyttet til utarbeidelse av datagrunnlag for søknader og gebyrer knyttet til produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiv gir samtidig et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i produkter omfattet av produkttype 8, dvs trebeskyttelsesmidler.  

Gruppe 2; Direktiv 2012/22/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

  Sakkyndige instansers merknader

  Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

  Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no

  Vurdering

  Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Direktiv 2012/22/EU er en oppfølging av bestemmelser i hoveddirektivet - direktiv 98/8/EF. Direktiv 98/8/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett (biocidforskriften). Det er viktig at Norge får tilsvarende oppdatert regelverk på området som resten av EØS-området. Et aktivt stoff (biocid) kan kun inkluderes i vedlegg I dersom det har vært gjennom en grundig risikovurdering, og konklusjonen er at det ikke er uakseptable helse- og/eller miljørisiko knyttet til bruk av stoffet. En godkjenning av et aktivt stoff (biocid) er alltid knyttet til en gitt type biocidprodukt, og er derfor begrenset til ett eller flere bestemte bruksområder. Dette innebærer en kontrollert bruk av stoffet. En slik kontrollert bruk av det aktuelle stoffet bidrar til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Berørt norsk industri gis tilsvarende rammebetingelser som europeisk industri. For norske myndigheter er det sentralt i forhold til håndhevelse av biocidforskriften å ha et oppdatert regelverk på området.

  Andre opplysninger

  Nøkkelinformasjon

  Institusjon: Kommisjonen
  Type rettsakt: Direktiv
  KOM-nr.:
  Rettsaktnr.: 2012/0022/EU
  Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
  Celexnr.: 32012L0022

  EFTA-prosessen

  Dato mottatt standardskjema: 06.09.2012
  Frist returnering standardskjema: 11.10.2012
  Dato returnert standardskjema: 27.09.2012
  Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
  Nummer for EØS-komitebeslutning: 066/2013
  Tekniske tilpasningstekster: Nei
  Materielle tilpasningstekster: Nei
  Art. 103-forbehold: Nei

  Norsk regelverk

  Endring av norsk regelverk: Nei
  Høringsstart:
  Høringsfrist:
  Frist for gjennomføring: 04.05.2013
  Dato for faktisk gjennomføring:
  Dato varsling til ESA om gjennomføring:

  Lenker

  Til toppen