EØS-notatbasen

Elektromedisinsk utstyr

Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2008/13/EF om oppheving av rådsdirektiv 84/539/EØF om elektromedisinsk utstyr til bruk i veterinærmedisin...

Directive 2008/13/EC of the European Parliamnet and of the Council of 11 March 2008 repealing Council Directive 84/539/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to electro-medical equipment used in veterinary medicine...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: X. Elektrisk utstyr

Status

    Direktiv 2008/13/EF er implementert i norsk lovgivning, gjennom forskrift om elektromedisinsk utstyr til bruk i veterinærmedisin som trådte i kraft 31. oktober 2008, og ble opphevet 1. januar 2009. Bakgrunnen for implementering er følgende: 
Under arbeidet med revisjon av forskrift om elektrisk utstyr 2005-2008, kom det frem at kapittel VIII i eksisterende forskrift om elektrisk utstyr som omhandlet produktkrav for elektromedisinsk utstyr til bruk i veterinærmedisin (direktiv 84/539/EØF), ikke passet systematisk inn i revidert forskrift om elektrisk utstyr. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) avklarte i dialog med Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet at direktivet heller ikke kunne innplasseres i noen av våre felles forskrifter. Direktivet ble derfor gjennomført i en ny forskrift om elektromedisinsk utstyr til bruk i veterinærmedisin. Under revisjonsprosessen ble vi oppmerksomme på KOM (2007) 465, datert 07.08.2007, senere vedtatt som direktiv 2008/13/EF. Direktiv 2008/13/EF opphevet direktiv 84/539/EØF med virkning fra 31.desember 2008. Direktivet 2008/13/EF ble derfor implemetert i forskrift om elektromedisinsk utstyr til bruk i veterinærmedisin, noe som fremgår av ingressen til forskriften. Anmodning om høring av forslag til revidert forskrift om elektrisk utstyr og ny forskrift om elektromedisinsk utstyr til bruk i veterinærmedisin ble sendt Justis- og beredskapsdepartementet 12. november 2007, hvor ovennevnte ble beskrevet. Forskrift om elektromedisink utstyr til bruk i veterinærmedisin trådte i kraft 31. oktober 2008, med virketid frem til 1. januar 2009.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling

Vurdering

   Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/13/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.07.2012
Frist returnering standardskjema: 13.08.2012
Dato returnert standardskjema: 22.02.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: