Miljøkriterier trykksaker

Kommisjonens vedtak 2012/481 av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterer for EUs miljømerke for trykksaker...

Commission Decision 2012/481 of 16 August 2012 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for printed paper...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Beslutningen er vedtatt i EU 16. august 2012 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 21. august 2012. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2012.

Kommisjonens vedtak av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for EUs miljømerke for trykksaker

Sammendrag av innhold

Kriteriedokumentet som ble vedtatt 16. august 2012, fastsetter kriterier for tildeling av EUs miljømerke, Blomsten til trykksaker.

Kriteriene setter miljø- og helsekrav til trykte produkter der papirsubstratet er trykkepapir, kopipapir eller avispapir som allerede er tildelt EUs miljømerke. Kravene fokuserer på trykkeprossesen, og det settes strenge miljø- og helsekrav til kjemikaliebruk og avfallshåndtering på trykkeriet. Det nordiske svanemerket har lignende kriterier, men disse er rettet mot hele trykkeriet, slik at selve trykkeriet sertifiseres. Det er Stiftelsens erfaring at det er vanskelig å styre et trykkeri til å forbedre prosseser som bare skal omfatte deler av produksjonen.

Likevel anser Stiftelsen Miljømerking kriteriene for å være tilfredsstilllende og at de kan bidra til miljøforbedringer i trykkeriprossesen. Dette kan være første skritt på veien til miljømerking av trykkeriene også i EU.


Merknader 

Ecolabellling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/481/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012D0481

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.08.2012
Frist returnering standardskjema: 02.10.2012
Dato returnert standardskjema: 17.09.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 231/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen