Økodesign, avbruddsfri strømforsyning (UPS)

Økodesign,forberedende studium -avbruddsfrie strømforsyninger (UPS), ENER Lot 27...

Ecodesign, preparatory study - Uninterruptible Power Supply (UPS), ENER LOT 27...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.09.2012

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studien ble igangsatt i mars 2012. Det første stakeholdermøtet er fastsatt til 21. september 2012. Neste stakeholdermøte forventes avholdt i januar 2013.
Studien er av EU-kommisjonens entreprenører planlagt avsluttet i juni 2014.

Det er en mulighet for at studien og lovgivningsprosessen fører til en frivillig avtale under økodesigndirektivet i stedet for egentlig lovgivning, men det er ennå for tidlig å vurdere.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har igangsatt en forberedende studie av avbruddsfrie strømforsyninger, f.eks. batterier - på engelsk kalt uninterruptible power supplies (UPS). Studien er i ferd med å undersøke potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Studien kan resultere i en forordning som fastsetter krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger.

En eventuell forordning vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i total energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Produktene som i utgangspunktet omfattes av studien:

UPS til bruk i husholdninger og bedrifter, herunder

1. UPS til bruk ved strømbrudd

2. UPS til å sikre en gitt spenning og frekvens til utstyret som UPS leverer strøm til

Produkter som ikke omfattes av studien:
Egentlige strømproduserende anlegg, f.eks. generatorer eller motorer.

Forslag til økodesignkrav
Studien er ennå ikke kommet med forslag til økodesignkrav. Det er sannsynlig at studien vil foreslå krav til produktenes energieffektivitet og krav om produktinformasjon. Eventuelle krav forventes tidligst å ha virkning fra 2016.

Merknader


 

Sakkyndige instansers merknader

I forbindelse med tilsyn med økodesigndirektivet og de underliggende forordninger er det rapporteringsforpliktelser til ESA/Kommisjonen (Markedstilsynsprogram og rapportering om tilsynsresultater).

Vurdering

Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land

Andre opplysninger

Lenke til studien:
http://www.ecoups.org/
Dette notatet er skrevet på bakgrunn av entreprenørenes opplegg til første stakeholdermøte.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: