EØS-notatbasen

Økodesign, Avløpspumper, ENER Lot 28

Økodesign, Forberedende studium for avløpspumper (Ener Lot 28)...

Ecodesign Preparatory Study on pumps for private and public waste water and for fluids with high solid content (ENER Lot 28). ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.09.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studien ble igangsatt i desember 2011. Det første stakeholdermøtet ble avholdt 2. juli 2012. Arbeidet ble så satt på hold i påvente av revisjon av pumpeforordning 547/2012.

Forstudiet for Ener Lot 28, 29 og revisjon av 547/2012 er forventet sluttrapportert i januar 2017.  For informasjon om forstudien se: http://www.ecopumpreview.eu/planning.htm

EU-kommisjonen har igangsatt en forberedende studie av pumper til avløpsvann. Studien er i ferd med å undersøke potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Studien kan resultere i en forordning som fastsetter krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger.

En eventuell forordning vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i total energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Produktene som omfattes av studien:
Pumper til avløpsvann til bruk i private og offentlige renseanlegg og til rensing av annen væske med fast innhold. I studien inngår både selve pumpen og hele produktenheten inklusive eventuell motor, frekvensomformer og styring. Det kan f.eks. være:

1.Dykkpumper (plassert under vann)

2.Brønnpumper o.l. (plassert på land)

3. Lensepumper, f.eks. til avvanning av jorder

4. Lensepumper til bruk i husholdninger, f.eks. ved oversvømmelse i kjeller

5. Spesielle skruepumper kalt "progressing cavity pumps"

6. Peristaltiske pumper (spesiell teknologi med væske i en fleksibel slange)

7. Pumper som kan skjære fast innhold i biter under pumping

8. Pumper til slam, gylle osv.

9. Pumper til papirmasse

10. Arkimedes-skruepumper (transporterer væske ved hjelp av en skrue)

Produkter som ikke omfattes av studien:

  • Sirkulasjonspumper omfattet av forordning EU/641/2009 + rettelse 622/2012 av 11. juli 2012
  • Vannpumper omfattet av forordning EU/547/2012
  • Rentvannspumper omfattet av studien ENER Lot 29 (se eget EØS-notat)

Forslag til økodesignkrav
Studien er ennå ikke kommet med forslag til økodesignkrav. Det er sannsynlig at studien vil foreslå krav til produktenes energieffektivitet og krav om produktinformasjon.

Merknader
Ingen bemerkninger

Sakkyndige instansers merknader
Ingen bemerkninger

Vurdering

Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker