Økodesign, metodikk, MEErP

Metodikk for økodesign av energirelaterte produkter...

Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Oppdateringen av MEErP har vært gjennomført som en studie, utført av en entreprenør for EU-kommisjonen med stakeholder-inndragelse på linje med prosessen for kravforberedende økodesignstudier. Studien av MEErP ble avsluttet i 2011, og det endelige forslaget ble godkjent i Samrådsforum 20. januar 2012. Fra denne datoen skal dermed kravforberedende studier følge den nye metoden.

MEErP står for Methodology for the Ecodesign of Energy related Products. Det er en metode og struktur for hvordan EUs kravforberedende studier av energirelaterte produkter skal oppbygges og utføres.

Metoden er oppdatert i 2011 etter at den har vært brukt i 5 år under navnet MEEuP. Oppdateringen var bl.a. foranlediget av at økodesigndirektivet (2009/125/EC) ble utvidet fra å omfatte energiforbrukende produkter (Energy using Products, EuP) til å omfatte energirelaterte produkter (Energy related Products, ErP). Energirelaterte produkter kan for eksempel også være vinduer, som ikke i seg selv bruker energi, men som har stor betydning for varmeforbruket i en bygning.

EU-kommisjonens entreprenører, som gjennomfører kravforberedende studier, er forpliktet til å følge MEErP i størst mulig grad.

Oppdateringen innebærer i hovedtrekk endringer av strukturen for produktstudiene og endringer i Excel-verktøyet EcoReport.

Struktur for produktstudier

Studiene skal følge strukturen som vist i skissen nedenfor. Entreprenøren kan velge å foreta en screening av produktgruppens miljøpåvirkninger og forbedringspotensial (Task 0), men det er ikke obligatorisk.

Task 1-4 omhandler produktavgrensning, markedsanalyse, brukeranalyse og teknisk analyse som utføres parallelt og tilpasses innbyrdes. I den tekniske analysen bestemmes base case, dvs. et referanseprodukt, som sammenligninger baseres på. Videre analyseres BAT (best available technology) og BNAT (best not yet available technology).

I Task 5-6 analyseres miljøpåvirkninger og økonomiske omkostninger og muligheter for å forbedre produktdesignen ut fra et miljømessig og økonomisk syn.

I Task 7 analyseres scenarioer for å stille forskjellige økodesign- og energimerkekrav samt forskjellige følsomhetsanalyser.

Verktøyet Ecoreport

Verktøyet brukes til utregning av produkters miljøpåvirkning i hele deres livssyklus - fra utvinning av råmaterialer over produksjon, distribusjon, bruk og avhending. Verktøyet er et forenklet LCA-verktøy med tilhørende database, som er spesielt tilpasset formålet med å vurdere mulighetene for og konsekvensene av å stille lovkrav til design av energirelaterte produkter. En rekke opplysninger om produktets vekt, materialer og komponenter tastes inn, slik at verktøyet regner ut produktets bidrag til forskjellige miljøpåvirkningskategorier, herunder global oppvarming, forsuring, eutrofiering m.fl.

Ved hjelp av verktøyet kan man finne forskjellen i miljøpåvirkninger mellom et referanseprodukt og et produkt med mer miljøvennlig design.

Merknader

Ingen bemerkninger

Sakkyndige instansers merknader

Ingen bemerkninger

Vurdering

En stor forskjell fra den gamle (MEEuP) til den nye metoden (MEErP) er at besparelsen for energirelaterte produkter skal ses i forhold til det systemet som energirelaterte produktet påvirker, ettersom selve produktet ikke bruker energi.

Det kan gi svært kompliserte analyser hvis ikke det brukes standardiserte data og beregningsmetoder for det påvirkede systemet.

Mange energirelaterte produkter har tilknytning til bygninger. Det kan gjøre det vanskelig å gjennomføre analysene på EU-nivå, ettersom bygningsdata på EU-nivå er mangelfulle. Det vil derfor være behov for å supplere dataene i de enkelte kravforberedende studiene.

Norge skal være særlig oppmerksom på at energibruken i beregningen av produkters miljøpåvirkning oppgis i primær energi. For produkter med levetid på under 20 år foreskriver metoden bruk av en primær energifaktor for elektrisitet på 2,5. For produkter med levetid på 40-50 år, deriblant vinduer, foreskriver metoden en primær energifaktor for elektrisitet på 2,4. Verktøyet gir ikke mulighet for å angi en høy andel fornybar energi i strømforsyningen, og heller ikke innregning av stigende andel fornybar energi over en årrekke. Dette gjelder særlig for Norge, som i forhold til andre europeiske land baserer en særlig stor andel av energiforsyningen på elektrisitet, som til og med er fornybar energi, hvor det derfor ikke gir mening å gi elektrisitet en ulempe i beregningen av produkters energibruk.

Andre opplysninger

Lenke til dokumenter om MEErP på EU-kommisjonens hjemmeside:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/methodology/index_en.htm

Dette notatet er skrevet på bakgrunn av de endelige studierapportene.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 125/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen