REACH/testmetoder

Kommisjonsforordning (EU) nr. 640/2012 av 6. juli 2012 om tilpasning til den tekniske utviklingen av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse forsøksmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH...

Commission Regulation (EU) No 640/2012 of 6 July 2012 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, Regulation (EC) No 440/2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 REACH...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.09.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 6. juli 2012 og innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 69/2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og videreutvikling av REACH-regelverket. Dette inkluderer også deltakelse i komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. Videre bidrar Norge med faglige innspill og har ansvar for stoffvurderinger. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

 Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) skal det på fellesskapsnivå fastsettes forsøksmetoder for tester av stoffer og stoffblandinger (metoder for bestemmelse av fysisk-kjemiske egenskaper, humantoksisitet og økotoksisitet) hvor slike tester er påkrevet for å fremskaffe opplysninger om stoffers og stoffblandingers iboende egenskaper.  Forordning (EF) nr. 440/2008 fastsatte de forsøksmetoder som skal benyttes i forbindelse med forordning (EF) 1907/2006 REACH. Kommisjonen revurderer etter behov forsøksmetodene i forordning (EF) nr. 440/2008 med henblikk på å erstatte, begrense eller forbedre forsøk med virveldyr.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 640/2012 oppdaterer forordning (EF) nr. 440/2008; det innføres flere nye og oppdaterte forsøksmetoder som nylig er fastsatt av OECD med henblikk på at antall dyr som benyttes til dyreforsøk skal begrenses til et minimum. Dette er også i samsvar med bestemmelser i REACH-regelverket.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning nr. 25/2008. Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Forordning (EF) nr. 440/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning nr. 12/2012 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. juli 2012 nr. 750 om endring i REACH-forskriften. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 640/2012 vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha administrative og/eller økonomiske konsekvenser av særlig betydning utover arbeidet med gjennomføringsforskrift. Dette er endringer av mer teknisk karakter, men viktig å gjennomføre slik at Norge har tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlingsfrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til høring av utkast til gjennomføringsforskrift legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Endringene er av mer teknisk karakter, men er viktig å inkludere i EØS-avtalen og gjennomføre i norsk rett slik at Norge har et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området. Dette er sentralt både for norske myndigheter som skal håndheve REACH-regelverket og for norsk industri som gis tilsvarende rammevilkår som resten av den aktuelle europeiske industrien. Videre er rettsakten en oppdatering og videreutvikling av rettsakter som alt er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0640/2012
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32012R0640

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2012
Frist returnering standardskjema: 31.08.2012
Dato returnert standardskjema: 26.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 069/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker