Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tidsmessig oppdatering av TSIer II

Kommisjonsbeslutning 2012/463/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne...

Commission Decision 2012/463/EU of 23 July 2012 amending Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC concerning technical specifications for interoperability...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Beslutningen ble fastsatt av Kommisjonen 23. juli 2012, publisert i EU-tidende 14. august 2012 og trådte i kraft 24. januar 2013, jf. artikkel 3. 

Beslutningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 24. juni 2014 nr. 863 om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/463/EU.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2012/463/EU ble vedtatt 23. juli 2012, og publisert i Official journal 14. august 2012. Beslutningen gjelder endringer av vedtakene 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne for delsystemene styring, kontroll og signal (ERTMS) for hhv konvensjonell jernbane og høyhastighetsjernbane. Endringene gjøres for å sikre konsistens med beslutning 2011/633/EU om et europeisk infrastrukturregister og vbeslutning 2011/655/EU om et europeisk kjøretøyregister.   

Merknader

Begge TSIene (2006/679/EF og 2006/860/EF) som endres gjennom beslutningen er gjennomført i norsk rett. De endringene som beslutningen medfører har ingen betydning for de materielle kravene som fremgår av disse TSIene. Disse to TSIene har hittil også hatt liten anvendelse i Norge da vi ikke har implementert ERTMS/ETCS på noen jernbanestrekninger. Beslutningen gjennomføres gjennom forskrift med hjemmel i samtrafikkforskriften.Forøvrig er det ingen behov for endringer av norsk regelverk.   Vedtaket har minimale øknomiske og administrative konsekvenser for Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn har ingen spesielle merknader til beslutningen.

Vurdering

Beslutningen ble ansett som EØS-relevant og akseptabel og er gjennomført i norsk rett gjennom

forskrift 24. juni 2014 nr. 863 om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/463/EU.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/463/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32012D0463

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.08.2012
Frist returnering standardskjema: 01.10.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 19/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.07.2014

Lenker

Til toppen