Brukerveiledning vedr EMAS

Kommisjonens beslutning av 4. mars om utarbeidelse av brukerveiledning som beskriver de skritt som det er nødvendig å ta for å delta i EMAS under Europa Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltagelse i fellesskapets forordning om miljøledelse og milj...

Commission decision of 4 March 2013 establishing the user's guide setting out steps needed to participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.04.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Brukerveiledning for EMAS-forordningen (EF 1221/2009), publisert 19.03.2013, som beskriver de skritt som er nødvendig for å delta i EMAS under Europa Parlamentets og Rådetsforordning om organisasjoners frivillige deltagelse i en fellesskapsforordning for miljøledelse og miljørevisjon. Det følger ingen rapporteringsplikt av brukerveiledningen. Brukerveiledningen er en oppfølging av intensjonene i EF 1221/2009, EMAS-forordningen.  

Merknader

Brukerveiledningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge og krever heller ingen forskriftsendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil bli behandlet på EØS-spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiske- og kystdepartementet, Samferdseldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansedepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0131/2013/EU
Basis rettsaktnr.: 1221/2009/EU
Celexnr.: 32013D0131

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2013
Frist returnering standardskjema: 02.05.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen