Vet-import-dyr av hestefamilien

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/167/EU av 3. april 2013 som endrer vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Mexico i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefam...

Commission Implementing Decision 2013/167/EU of 3 April 2013 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.04.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 26. april 2013 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at Kommisjonen under et tilsyn i Mexico i april 2012 fant en rekke mangler når det gjaldt prosedyrer for dyrehelsekontroll og sertifikatutstedelse for levende dyr av hestefamilien og sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien. Import til EØS-området av slike dyr og varer har til nå vært tillatt fra Mexico, med unntak av delstatene Tabasco, Veracruz, Chiapas og Oaxaca. I disse delstatene har det tidligere vært bekreftet tilfeller av sykdommen Venezuelansk equine encephalomyelitt (VEE) hos hester. Meksikanske myndigheter har i etterkant av Kommisjonens tilsyn ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp og korrigert de mangler som ble funnet, og som følge av dette er det vedtatt forbud mot slik import fra hele Mexico.

Formålet med rettsakten er å hindre spredning av dyresykdommen til EØS-området. Kommisjonsvedtaket endrer i denne forbindelse tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF. I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslisten i vedlegg A slik at import av levende dyr av hestefamilien ikke lenger er tillatt fra de aktuelle delstatene i Mexico. Tilsvarende endres tredjelandslisten i vedlegg F i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Merknader

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/167/EU
Celexnr.: 32013D0167

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.04.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 26.04.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen