Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vin, beskyttede vinbetegnelser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 172/2013 av 26. februar 2013 om fjerning av visse eksisterende beskyttede vinbetegnelser fra registeret som er omtalt i forordning (EF) nr. 1234/2007 ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 172/2013 of 26 February 2013 on the removing of certain existing wine names from the register provided for in Council Regulation (EC) No 1234/2007....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.04.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fjerner visse betegnelser fra registeret over vinbetegnelser som er beskyttet i EU. De aktuelle beskyttede vinbetegnelsene er i en overgangsperiode videreført fra EUs "gamle" vinregelverk. Videre beskyttelse av betegnelsene i EU, forutsatte at medlemsstatene innen en gitt frist oversendte til Kommisjonen såkalte tekniske filer og de nasjonale beskyttelsesvedtakene knyttet til betegnelsene. I disse tilfellene har ikke de aktuelle medlemsstatene oversendt nødvendig informasjon til Kommisjonen innen fristen, og følgen av dette er at de beskyttede vinbetegnelsene slettes fra registeret med den virkning at betegnelsene ikke lenger er beskyttet i EU.

Viner som er satt i omsetning eller merket med de aktuelle betegnelsene før 2. mars 2013, kan omsettes videre til lagrene er tomme.

Merknader
Rettslige konsekvenser:Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i den nye vinforskriften som ble fastsatt 21. mars 2013 av Landbruks- og matdepartementet. Den nye vinforskriften skal tre i kraft 15. april 2013 og erstatte forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften). Den nye vinforskriften er foreløpig ikke kunngjort i Norsk Lovtidend. Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0172/2013
Basis rettsaktnr.: 1234/2007
Celexnr.: 32013R0172

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2013
Frist returnering standardskjema: 03.05.2013
Dato returnert standardskjema: 15.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 211/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.04.2013
Høringsfrist: 03.06.2013
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen