Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flyfrakt/post fra tredjeland

Kommisjonsbeslutning C(2013)4180 av 9.7.2013 som endrer Kommisjonsbeslutning C(2010)774 som fastsetter detaljerte krav for gjennomføringen av de felles grunnleggende standarder med hensyn til flyfrakt og post...

Commission Implementing Decision C(2013)4180 of 9.7.2013 amending Commission Decision C(2010) 774 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.08.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Beslutningen ble vedtatt av EU-Kommisjonen 9. juli 2013 og trådte i kraft i EU fra den dato statene ble notifisert om regelverket. 

Saken har vært behandlet i Aviation Security Committee (komitologikomite og ekspertgruppe opprettet av EU-Kommisjonen), hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet er representert

Sammendrag av innhold

Vedlegget til kommisjonsbeslutning C(2013)4180 endrer kommisjonsbeslutning C(2010)774 på området flyfrakt og post fra tredjeland til EU.

Dagens regelverk inneholder bestemmelser knyttet til sikkerhetskontroll o.l. for frakt og post som ankommer EU-lufthavner fra tredjestater. Forordning (EU) nr. 185/2010 pkt. 6.8.1.1 fastsetter at et luftfartsselskap som flyr frakt og post inn til EU fra et tredjeland som ikke er listet i forordningens vedlegg 6F, skal utnevnes som «air cargo or mail carrier operating into the Union from a third country airport» (ACC3).

Enkelte tredjestater har en slik særlig forbindelse med EU-statene at de er unntatt fra kravet om slik ACC3-godkjenning. Etter en konkret trusselvurdering har listen over stater unntatt fra kavet om ACC3-godkjenning nå blitt oppdatert, jf. vedleggets punkt 6Fii.

Informasjonen i vedlegget er gradert KONFIDENSIELT (CONFIDENTIEL EU INFORMATION) og det kan av den grunn ikke gjøres rede for detaljene i regelverket.

Beslutningen vil bli gjort tilgjengelig for de aktørene som har et berettiget behov for informasjon om innholdet.

Merknader

Rettsakten er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 som igjen har hjemmel i EF-traktaten art. 80.2.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske luftfartsaktører. 

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett gjennom endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har vært behandlet i Spesialutvalget for transport.

På bakgrunn av sakens karakter, som innebærer at innholdet ikke kan gjøres alminnelig kjent, vil det ikke bli gjennomført alminnelig åpen høring. Saken er gjort kjent for de aktører som har berettiget behov for informasjon om saken.

Vurdering

Rettsakten er en del av det felleseuropeiske regelverket på security-området som blant annet skal sikre lik behandling av flyselskaper innenfor EU-EØS-området.

Kommisjonsbeslutningen ble implementert i norsk rett 3. mars 2014 med hjemmel i luftfartsloven og forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/4180/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/774/EU
Celexnr.: 32013D4180

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.07.2013
Frist returnering standardskjema: 04.09.2013
Dato returnert standardskjema: 02.12.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 025/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 03.03.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.03.2014

Lenker

Til toppen