Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2013 av 26. juli 2013 om godkjenningen av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder (innehaver av godkjenningen BASF SE)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 725/2013 of 26 July 2013 concerning the authorisation of ammonium chloride as a feed additive for ruminants, cats and dogs (holder of the authorisation BASF SE)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Ammoniumklorid er re-godkjent som fôrtilsetningsstoff til katter og hunder. Stoffet er samtidig godkjent til bruk i fôr til drøvtyggere. Ammoniumklorid er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer (reduserer pH i urin). Det er framstilt ved kjemisk syntese, finnes i fast form og skal bestå av over 99% ammoniumklorid og under 0,5% natriumklorid. Søknaden om re-godkjenning/ny godkjenning er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA). De finner stoffet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet og at det har potensial til å redusere pH i urin hos drøvtyggere, katter og hunder. Største tillatte innhold av preparatet i fôr til katt og hund er 5 g/kg fullfôr. I drøvtyggerfôr er tillatt innhold inntil 10 g/kg fullfôr dersom fôr som inneholder stoffet gis i en periode på inntil 3 måneder. Brukes det i lengre perioder, er største tillatte innhold 5 g/kg. Stoffet skal alltid blandes inn i fôret i form av premiks. Brukes det flere kilder for ammoniumklorid i drøvtyggerfôr, skal totalinnholdet ikke overstige største tillatte innhold. Det er angitt analysemetode for stoffet.

Siden det er en re-godkjening av bruken i fôr til katt og hund, og stoffet er uendret fra opprinnelig godkjenning, er det gitt en overgangsperiode. Fôr som inneholder ammoniumklorid, kan fram til 16. august 2015 produseres og merkes etter regelverket som gjaldt fram til 15. august 2013. Deretter kan lagervare av fôret som er produsert i denne perioden brukes opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 16. august 2023, og er bare gitt til firmaet BASF SE.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 19 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Siden dette er en re-godkjenning og stoffet allerede er i bruk, får ikke rettsakten konsekvenser for Mattilsynets tilsynsarbeid med kjæledyrfôr. Det kan bli aktuelt å kontrollere bruken i fôr til drøvtyggere, dersom industrien velger å ta stoffet i bruk til det formålet.

Re-godkjenningen medfører at stoffet fortsatt kan brukes på samme måte som før i fôr til katt og hund. Med den overgangsordningen som er gitt, får fôrindustrien god tid til å tilpasse seg dagens merkekrav. Det er positivt, da emballasje for kjæledyrfôr gjerne produseres for lang tids bruk om gangen. Om ammoniumklorid blir tatt i bruk som tilsetningsstoff i drøvtyggerfôr, og i såfall i hvilke fôrblandinger til hvilke dyrearter, avgjør den enkelte fôrvirksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri-og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Re-godkjenningen av ammoniumklorid i fôr til hund og katt medfører at stoffet kan brukes som før, og overgangsordningen for å kunne tilpasse seg nye krav, er gunstig for fôrindustrien. Det er også ressurssparende, da fôr produsert etter tidligere regelverk kan brukes opp. Bruk av ammoniumklorid i drøvtyggerfôr kan være aktuelt, men fôrindustrien vil selv avgjøre det, ut fra forhold ved den enkelte virksomheten.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 725/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0725

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.08.2013
Frist returnering standardskjema: 13.09.2013
Dato returnert standardskjema: 11.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 217/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.09.2013
Høringsfrist: 15.10.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen