Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Langtidsbudsjett for EMSA 2014- 2020

EØS-posisjonsnotat til forordning 911/2014/om flerårlig budsjett for arbeid i EMSA på området beredskap mot forurensning fra skip og olje- og gass installasjoner

Regulation 911/2014/EU on multiannual funding for the action of the European Maritime Safety Agency in the field of responce to marine pollution caused by ships and oil and gas installations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.08.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Forslaget ble fremmet i EU 3. april 2013 og vedtatt 23. juli 2014, publisert i OJ 28. august 2014 med ikrafttredelse 29. august 2014, med gjennomføring fra 1. januar 2014. Forordning 911/2014 har avventet avklaring i samarbeid med EFTA, på behov for tilpasning for forordning 100/2013/EF.

Sammendrag av innhold

Forordning 911/2014/EF etablerer langtidsbudsjett for finansiering av oppgaver innen forurensning fra skip og olj- og gass installasjoner med tilhørende tiltak, fra 1. januar 2014 og opphører 31. desember 2020. Bistand til søkerstater til EU og nabostater skal finasieres av eksisterende EU-program og inngår ikke.

EMSA ble etablert i 2002 som et rådgivende organ for EU-kommisjonen på området maritim transport (forordning 1406/2002/EF). Etter flere store oljesølsulykker i Europa ble EMSA tildelt oppgave med å ivareta og yte operative tjenester ved forurensning fra skip i 2004 (forordning 724/2004/EF). Da ansvaret er uten tidsbegrensning og bl.a. forutsetter langsiktig kontrahering av fartøy som kan brukes til operative tjenester ved forurensning fra skip, ble  det i 2006 etablert et langtidsbudsjett for EMSA på EUR 154 millioner gjeldende fra 1. januar 2007 med opphør 31. desember 2013 (forordning 1891/2006/EF endret til 2038/2006/EF artikkel 4). EFTA-statenes andel av finansielle støtte til EMSA beregnes av EFTA-sekretariatet på grunnlag av protokoll 32 til EØS-avtalen artikkel 82. EMSA skal rapportere på bruk av midlene i sin årlige rapport i henhold til forordning 1406/2002 med endringer.

EMSAs mandat ble i 2013 blant annet utvidet ved at fartøy, som er kontrahert for operative tjenester ved forurensning fra skip, også skal kunne benyttes i tilfelle forurensning fra olje- og gass installasjoner (forordning 100/2013/EU artikkel 2d). I tillegg ble EMSAs oppgaver med samarbeid, koordinering og overvåking av omfang og miljøbetydning av forurensning fra skip, utvidet til å omfatte forurensning fra olje- og gassinstallasjoner (Clean Sea Net). Langtidsbudsjettet i henhold til forordning 911/2014 er øremerket for disse forholdene og utgjør EUR 160.5 millioner  for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2020. Økningen på EUR 6.500.000 omfatter både prisjusteringer og nye oppgaver i forhold til det forrige langtidsbudsjettet. Kostnaden fordeles på EU og EFTAs medlemsstater basert på gjeldende prosedyrer for EUs budsjett og for EFTA-statene protokoll 32 til EØS-avtalen. Formålet med langtidsbudsjettet er å gi EMSA finansiell sikkerhet i et flerårig perspektiv til arbeid med operative bistand innen forurensning, slik at EMSA kan inngå flerårige kontrakter og foreta nødvendige budsjett-planlegging for å holde kostnaden nede. Kommisjonen har angitt rettsakten som EØS-relevant.

Vurdering

Hjemmel for forordning 911/2014 i EU-traktaten er artikkel 100(2)TFEU, som også var hjemmel for tidligere forordning 1891/2006 som endret ved forordning 2038/2006 om flerårlig budsjett for EMSA. Forordning 2038/2006 om flerårige budsjett, er inkorporert i EØS-avtalen og tatt inn i norsk rett ved forskrift som viser til at rettsakten gjelder i Norge med de tilpasninger som følger av EØS-avtalen.

Å ivareta og yte operative tjenester ved forurensning fra fra skip har lenge vært en del av EMSAs arbeidsoppgaver og vurderes ikke som kontroversielt.  Norsk posisjon til flerårlig budsjett må imidlertid sees i sammenheng med forordning 100/2013 om utvidet mandatet for EMSA til bl.a. også å ivareta og yte operative tjenester ved forurensning fra olje- og gassinstallasjoner offshore. Forordning 100/2013 vurderes å falle utenfor EØS-avtalens geografiske virkeområde med hensyn til olje- og gassinstallasjoner i virksomhet på norsk sokkel.

Ved inkorporering av forordningen 911/2014 i EØS-avtalen må det derfor lages en tilpasningstekst som speiler tilpasningsteksten for forordning 100/2013, og avklarer at forordningens artikler om olje- og gass installasjoner ikke skal gjelde for EFTA-statene. Forordningen gjennomføres i norsk rett ved implementering i forskrift 2011-03-11 nr 271 om det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA (European Maritime Safety Agency.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ingen økonomiske konsekvenser for næringen.

I Norge har NFD hovedansvaret for oppfølging av og betaling av årlig finansielt bidrag til EMSA. Da det er de samme skipene og overvåkingsmekanismene som benyttes til bistand ved forurensning for skip og olje- og gassinstallasjonerforventes forventes ingen reduksjon i finansielt bidrag ved tilpasninger.

Forordningen vurderes som en fortsettelse av forpliktelse etablert ved forordningen som etablerte EMSA og tidligere langtidsbudsjett, og som har vært del av EFTA-budsjettet siden 2014. Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen medfører dermed ingen nye forpliktelser og kan gjøres innenfor gjeldende budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har ikke vært på høring.

Andre opplysninger

Med unntak av forordningens regler om olje- og gass installasjoner, vurderes rettsakten som relevant og akseptabel for inkorporering i EØS-avtalen.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)174
Rettsaktnr.: 911/2014/EF
Basis rettsaktnr.: 1406/2002/EF
Celexnr.: 32014R0911

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.08.2014
Frist returnering standardskjema: 10.10.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen