Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddel - Cinidon-etyl

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 1134/2011 av 9 november 2011 om ikke-fornyelse av godkjenning av det virksomme stoffet cinidon-etyl, i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 fra Europaparlamentet og Rådet om plassering av plantevernmidler på markedet, og om endring av kommisjone...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1134/2011 of 9 November 2011 concerning the non-renewal of the approval of the active substance cinidon-ethyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection produc...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal  10.11.2011. Utfylt standard ark sendt EFTA-sekretariatet 23.10.2013.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Cinidon-etyl (herbicid) får ikke fornyet godkjenning. Godkjenningen opphører 30. september 2012. Bakgrunnen for at stoffet fjernes fra listen over godkjente virksomme stoff i forordning (EF) nr. 540/2011 er at det ikke er kommet inn søknad om fornyet godkjenning.

Merknader

Listen over godkjente virksomme stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de virksomme stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over virksomme stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte virksomme stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012.  Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen.  Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften ved at listen over godkjente virksomme stoff blir oppdatert. Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Administrative og økonomiske konsekvenser  

Det at virksomme stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike virksomme stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. Mattilsynet vurderer det slik at de foreslåtte endringene i forordning (EF) nr. 540/2011 ikke får økonomiske og administrative konsekvenser. Dette er på bakgrunn av at dette stoffet ikke har vært på markedet i Norge og fjerning av stoffet vil derfor ikke ha konsekvenser.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.   

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1134/2011
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32011R1134

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.11.2011
Frist returnering standardskjema: 04.01.2012
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 204/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.08.2013
Høringsfrist: 08.11.2013
Frist for gjennomføring: 01.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen