Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

9. endring MED

Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU av 30. oktober 2013 som endrer rådsdirektiv 96/98/EC om skipsutstyr ...

Commission Directive 2013/52/EU of 30 October 2013 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.12.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXXII. Skipsutstyr

Status

Direktivet ble vedtatt i EU den 30. oktober 2013. Frist for implementering i nasjonal rett er 4. desember 2014, forutsatt at EFTA-prosessen fullføres før dette tidspunktet.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2012/32/EU endrer vedlegg A.1 og A.2 til råds- og parlamentsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet) for niende gang. Skipsutstyrsdirektivet gir regler om utstyr som plasseres om bord på skip som går i internasjonal fart og inneholder også krav til testing- og prøvestandarder. Kravene i skipsutstyrsdirektivet baserer seg på internasjonale konvensjoner og tilhørende teststandarder. De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet. I tillegg til overgangsbestemmelser for utstyr godkjent etter eksisterende standarder gjelder endringene først og fremst flytting av produktgrupper mellom A1 (liste over utstyr som det finnes detaljerte prøvestandarder for) og A2 (liste over utstyr som det ikke finnes detaljerte prøvestandarder for), samt tillegg av nye produktgrupper.


Merknader

Vedleggene endres etterhvert årlig. Sjøfartsdirektoratet, Post- og teletilsynet og utpekte tekniske kontrollorgan deltar i en syklus hvor standarder mv. oppdateres i tråd med utviklingen i IMO på dette området. Endringsdirektivet vedtas ved komitologi, og anbefalte endringer legges fram for COSS hvor Norge er representert ved Sjøfartsdirektoratet og NHD.

Skipsutstyrsdirektivet med senere endringer er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56d og vedlegg II kapittel XXXXII nr. 1.

Direktivet med endringer er tatt inn i forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr.

Rettsakten tilhører klasse 2 ved at det vil være behov for en mindre forskriftsendring for å oppdatere vedleggene.

Sakkyndige instansers merknader

Endringsdirektivet har vært på høring blant hovedorganisasjonene, og de tekniske kontrollorganene har vært delaktige i prosessen med endringene i vedleggene. Det framkom ingen merknader i høringsrunden.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er snakk om tekniske oppdateringer som ikke får konsekvenser for administrasjon eller næring utover det at man må forholde seg til oppdaterte standarder.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/52/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013L0052

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.11.2013
Frist returnering standardskjema: 28.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen