Forordning nr. 6/2013

Forordning (EU) nr. 6/2013 av 8. januar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om Europaparlamentet og Rådets felles regler på området for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) n...

Commission Regulation (EU) No 6/2013 of 8 January 2013 amending Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

EASA publiserte 16. august 2011 NPA (Notices of Proposed Amendment) nr. 2011/08 «Implementation of CAEP/8 amendments». Denne lå til grunn for Opinion nr. 06/2011 «CAEP/ 8 Implementation» og forordning (EU) nr. 6/2013. Høringen som EASA har gjennomført har vært åpen for kommentarer fra alle interessenter, både offentlige og private.

Forslaget til endringsforordning til forordning (EF) nr. 216/2008 ble behandlet i EASA-komiteen i møtet avholdt 10. - 11. juli 2012, hvor både Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer norske myndigheter.

Forslag til endringsforordning ble sendt på skriftlig avstemning blant EASA-komiteens medlemmer 17. juli 2012. Forordning (EU) nr. 6/2013 ble vedtatt og publisert i Official Journal 8. januar 2013 med ikrafttredelse i EU-landene 29. januar 2013.  

Sammendrag av innholdet 

Europakommisjon vedtok 8. januar 2013 forordning (EU) nr. 6/2013 som endrer forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 6 nr. 1.

Artikkel 6 nr. 1 fastsetter at materiell, deler og utstyr skal oppfylle miljøbeskyttelseskravene i Chicago-konvensjonens Annex 16, bind I og II, med unntak av vedleggene. Ved vedtakelsen av forordning (EF) nr. 216/2008 var det Annex 16, bind I slik det lød ved endring 8 og bind II slik det lød ved endring 5, begge av 24. november 2005, som ble fastsatt som krav i regelverket.

Artikkel 6 nr. 1 ble endret gjennom forordning (EF) nr. 690/2009, ved at endring 9 for bind I og endring 6 for bind II, begge av 20. november 2008, ble fastsatt som krav i regelverket.

Artikkel 6 nr. 1 er på nytt endret gjennom forordning (EU) nr. 6/2013. I denne forordningen gjennomføres endring 10 for bind I og endring 7 for bind II, begge av 17. november 2011. Vedleggene er fortsatt unntatt. Endring 10 til bind I omhandler tekniske spørsmål i forbindelse med anvendelsen av tekniske prosedyrer, prosesser og tilhørende veiledning i forbindelse med flystøysertifisering. Alle endringer anses for å være støynøytrale, dvs. at de ikke medfører endring av støygrensen. Endring 7 for bind II, er en ytterligere innstramming av emisjonsbegrensningene (en innstramming av NOx-grenser). Videre omhandler endringen endel tekniske spørsmål som oppstår i forbindelse med anvendelsen av tekniske prosedyrer, prosesser og tilhørende veiledning i forbindelse med sertifisering av utslipp fra flymotorer.

Formålet med forordning (EU) nr. 6/2013 er å oppnå harmonisering med standardene fastsatt av FNs luftfartsorganisasjon ICAO, som anbefalt av ICAOs Utvalg for miljøbeskyttelse innenfor luftfart på sitt 8. møte, og av ICAOs Råd den 4. mars 2011.

Forordning (EF) nr. 216/2008 og forordning (EF) nr. 690/2009 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 26. februar 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).

Merknader

Hjemmel i EF-traktatens art. 80 og 251.

Forordning (EU) nr. 6/2013 forventes at få en positiv innvirkning på miljøet. Forordningen gjennomfører en ny NOx-standard og ajourføringer bestemmelsen om produksjonsstopp for motorer etter CAEP/6-NOxstandarden. De øvrige endringene vil sannsynligvis også få positiv innvirkning på miljøet gjennom at regelverksteksten er gjort mer tydelig og avklart, blant annet er noen punkter hvor regelverket var inkonsistent nå ryddet opp i. Videre er regelverket oppdatert i overensstemmelse med den seneste tekniske utvikling og det er innført teknisk sunne og veldefinerte spesifikasjoner.

I Norge finnes ingen produsenter av luftfartøy eller motorer til bruk i luftfartøy som omfattet av teknisk regelverk Part 21. Endringene i forordning (EU) nr. 6/2013 vil derfor ikke få direkte konsekvenser for norske aktører. På sikt vil endringene få positive virkninger for miljøet gjennom at europeiske, og internasjonale, luftfartøy får redusert utslipp mv.

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for norske myndigheter, norske flyeiere og andre relevante aktører.

Forordningen omfattes av Gruppe 2. Endringsforordningen vil kunne gjennomføres gjennom ny forskrift, jf. delegasjonshjemmel i forskrift 26. februar 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Saken har ikke vært behandlet av Spesialutvalget.

Det er ikke gjennomført noen egen norsk høring.

Vurdering

Det anses ikke nødvendig med tilpasningstekst i forbindelse med inkorporering i EØS-avtalen.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)006
Rettsaktnr.: 0006/2013
Basis rettsaktnr.: 216/2008
Celexnr.: 32013R0006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.09.2012
Frist returnering standardskjema: 26.09.2012
Dato returnert standardskjema: 26.09.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 126/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.06.2012
Høringsfrist: 03.09.2012
Frist for gjennomføring: 14.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 27.06.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.06.2013

Lenker