Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 96/2013 av 1. februar 2013 om godkjenningen av et preparat av Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 og av et preparat av Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 som fôr- tilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 96/2013 of 1 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 and of a preparation of Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler re-godkjenning av to mikroorganismepreparater som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Preparatene er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Mikroorganismene er ikke genmodifisert. De kan brukes sammen eller hver for seg, til ensilering av grovfôr. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatene og finner at de er trygge for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Lactobacillus bruchneri  NCIMB 30139 viser effekt ved å øke produksjon av eddiksyre i surfôret og bedrer fôrkvaliteten. Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 senker pH i surfôret og gjør det kvalitetsmessig stabilt. Begge preparatene skal brukes til lett ensilerbart grovfôr, og det er satt grense for minste tilsatte mengde/kg ferskt materiale for å få ønsket effekt.

Siden preparatene har vært i omsetning tidligere, og ikke er endret, er det gitt en overgangsperiode for omsetning. Preparater kan fram til 22. august 2013, produseres og merkes etter tidligere godkjenning, og omsettes til lagervare er brukt opp. 

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 23. februar 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da disse og tilsvarende preparater er i bruk allerede.

Fôrindustrien kan fortsette å omsette, og primærprodusentene kan fortsette å benytte disse preparatene til ensilering av grôvfôr. At lagervaren også kan brukes opp, er en fordel ressursmessig sett. Forøvrig er ikke mikrobiologiske ensileringsmidler mye brukt i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Milljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 96/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0096

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2013
Frist returnering standardskjema: 01.03.2013
Dato returnert standardskjema: 15.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.03.2013
Høringsfrist: 30.04.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen