Plantevernmiddelrester fo(EU) nr. 34/2013

Kommisjonsforordning (EU) nr. 34/2013 av 16. januar 2013 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av 2-fenylfenol, ametoktradin, Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 og DSM 14941, cyprokona...

Commission Regulation (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 and DSM 14941, cyproc...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for 2-fenylfenol, ametoktradin, Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 og DSM 14941, cyprokonazol, difenokonazol, dithiokarbamater, folpet, propamokarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad og tetrakonazol i eller på visse produkter.

MRL for stoffene 2-fenylfenol, dithiokarbamater og folpet er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005.

MRL for stoffene ametoktradin, cyprokonazol, difenokonazol, propamokarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad og tetrakonazol er oppført i vedlegg III del A til forordning (EF) nr. 396/2005.

Det er ikke fastsatt MRL for Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 og DSM 14941 i vedlegg II og III, og stoffet er heller ikke tatt opp i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. En standardverdi på 0,01 mg/kg har derfor vært anvendt. Denne verdien kalles LOD («lower limit of analytical determination»).

Bakgrunnen for endringer i MRL for ametoktradin er å unngå handelsbarrierer for import fra USA og Canada. Tilsvarende er bakgrunnen for endringer i MRL for spirodiclofen for avokadoer, mangoer og papaya å unngå handelsbarrierer for import fra USA.

MRL for 2-fenylfenol opprettholdes og forlenges til 30. september 2014 for sitrusfrukter. MRL ble midlertidig fastsatt i forordning (EU) nr. 304/2010. EFSA og Kommisjonen trenger noe mer tid før endelig avgjørelse kan tas.

MRL for ametoktradin er endret fra LOD til 0,05 mg/kg for poteter og tropiske rot- og knollvekster, fra LOD til 1,5 mg/kg for diverse løk, fra LOD til 1,5 mg/kg for enkelte produkter i søtvierfamilien (eggfrukter, okra og andre), fra 0,5 til 2 mg/kg for slangeagurkter og mandelgresskar, fra LOD til 2 mg/kg for sylteagurker og andre produkter i gresskarfamilien (spiselig skall), fra 1 til 3 mg/kg for produkter i gresskarfamilien (uspiselig skall), fra LOD til 6 mg/kg for broccoli, fra LOD til 15 mg/kg for hvitkål og rødkål, fra LOD til 60 mg/kg for kinakål, fra 20 til 40 mg/kg for salat, fra LOD til 40 mg/kg for bredbladet endiv, karse, vårkarse, ruccola, sareptasennep og blader og spirer av Brassica spp., fra LOD til 60 mg/kg for spinat og andre lignende blader, fra LOD til 20 mg/kg for hageselleri og fennikel, fra LOD til 5 mg/kg for purre og fra LOD til 15 mg/kg for humle.

Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 og DSM 14941 er ført opp i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. Dette er en liste over stoffer som det ikke er funnet behov for noen MRL for.
MRL verdier for cyprokonazol er endret fra 0,05 til 0,4  mg/kg for valmuefrø.
MRL verdier for difenokonazol er endret fra 0,3 til 1,5 mg/kg for bjørnebær og bringebær, og fra 0,1 til 0,3 mg/kg for produkter i gresskarfamilien (spiselig skall).

MRL for dithiokarbamater er endret fra 0,5 til 0,6 mg/kg for hvitløk og fra 1 til 1,5 mg/kg for produkter i gresskarfamilien (uspiselig skall).

MRL for folpet er endret fra 5 til 10 mg/kg for vindruer.

MRL for propamokarb er endret fra 10 til 20 mg/kg for grønnkål.

MRL for spinosad er endret fra 2 til 5 mg/kg for hageselleri, fra 0,2 til 5 mg/kg for fennikel, fra 0,9 til 1,5 mg/kg for bringebær og fra 0,3 til 1,5 mg/kg for bjørnebær.

MRL for spirodiclofen er endret fra 0,02 til 1 mg/kg for avokadoer, fra 0,02 til 0,3 mg/kg for bananer, fra 0,02 til 1 mg/kg for mangoer og fra 0,03 til 1 mg/kg for papaya.

MRL for tebufenpyrad er endret fra 0,1 til 0,3 mg/kg for slangeagurker og mandelgresskar.

MRL for tetraconazole er endret fra 0,02 til 0,15 mg/kg for rapsfrø.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndterte og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, Section Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten kan føre til økninger i analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Dette har betydning både for næringen og det offentlige kontrollapparatet. I tillegg vil endringer i MRLer kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

(Notatet ble behandlet i Spesialutvalget for matproduksjon, ved skriftlig prosedyre 07.05.13)

Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Propamokarb, spinosad og spirodiklofen er tillatt brukt i Norge, men endringene i MRL for disse omfatter ikke kulturer (plantekulturer, typer av planter) hvor plantevernmidlene er tillatt brukt i Norge. Endringene kan imidlertid ha betydning for import.

De andre plantevernmidlene i forordningen er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.

MRL stilles opp i forhold til type virksomt stoff og produkttype (plantekultur). Mattilsynet har ikke foretatt en vurdering av hvem som vil være aktuelle brukere av den enkelte plantekultur (mennesker, dyrearter og fiskearter).  

EFSA har i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. Disse MRLene skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Noen av MRLene økes fra deteksjonsgrensen, grenseverdi har da ikke vært vitenskapelig vurdert før, mens andre MRLer økes fra tidligere fastsatt MRL. Alle disse MRL økninger har til felles at de er funnet akseptable av EFSA. Det er da tatt hensyn til de nyeste opplysninger om stoffenes toksikologiske egenskaper. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordning (EF) nr. 396/2005 med endringsforordninger er også plassert i vedlegg I kapittel II i EØS avtalen ("Feedingstuffs").

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 34/2013
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32013R0034

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2013
Frist returnering standardskjema: 15.03.2013
Dato returnert standardskjema: 07.05.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 184/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker