Biocider/korrigering

Kommisjonsdirektiv 2012/40/EU av 26. november 2012 om korrigering i vedlegg I i direktiv 98/8/EF om biocider...

Commission Directive 2012/40/EU of 26 November 2012 correcting Annex I to Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2012/40/EU ble vedtatt 26. november 2012. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 139/2013.

Norge ved Milødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, dette inkluderer blant annet deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved direktiv 2012/40/EU gjennomføres en retting i vedlegg I i direktiv 98/8/EF (biociddirektivet). Ved Kommisjonsdirektiv 2009/91/EF ble dinatrium tetraborat godkjent som aktivt stoff for produktgruppe 8 (trebeskyttelsesmidler) og ført opp i vedlegg I i biociddirektivet. I rapporten for stoffet ble det imidlertid brukt feil CAS-nummer for formen vannfritt av dette stoffet som da også ble videreført i direktiv 2009/91/EF. Riktig CAS-nummer oppføres formelt ved direktiv 2012/40/EU for dinatrium tetraborat, vannfritt.

CAS-nummer er identifikasjonsnummer gitt et stoff i Chemical Abstract Service.


Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.   

Rettslige konsekvenser: Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Direktiv 2009/91/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010 og er gjennomført ved endring i biocidforskriften. Gjennomføring av direktiv 2012/40/EU vil skje ved tilsvarende korrigering i biocidforskriften. 

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av direktiv 2012/40/EU anses ikke å ha noen økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta en tilsvarende rettelse i biocidforskriftens vedlegg 7 hvor CAS-nr. for dinatrium tetraborat, vannfritt rettes i samsvar med korrigeringen gjennomført ved direktiv 2012/40/EU.

Gruppe 2: Direktiv 2012/42/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. 

Vurdering

Direktiv 2012/40/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0040/EU
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32012L0040

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.12.2012
Frist returnering standardskjema: 15.01.2013
Dato returnert standardskjema: 19.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.07.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.07.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen