Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocider/Vedlegg I

Kommisjonsdirektiv 2012/43/EU av 26. november 2012 om endring av visse rubrikker i vedlegg I i direktiv 98/8/EF...

Cimmission Directive 2012/43/EU of 26 November 2012 amending certain headings of Annex I to Directive 98/8/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2012/43/EU ble vedtatt 26. november 2012. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 139/2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, dette inkluderer blant annet deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjondirektiv 2012/43/EU endres visse rubrikker (innhold/tekst) i overskriften i vedlegg I i direktiv 98/8/EF biociddirektivet. Vedlegg I er listen over aktive stoffer (biocider) som er godkjent til bruk i angitte produkttyper (biocidprodukter). 

Medlemsstatenes eksperter har blant annet utarbeidet metode for å fastsette kjemisk sammensetning og risikoprofil (teknisk ekvivalens) for stoffer som faller inn under samme definisjon, men som fremstilles fra andre kilder eller fremstillingsprosesser. Den eksisterende henvisningen i overskriften i vedlegg I endres derved fra å omfatte det aktive stoffets minste renhetsgrad til at det kan ha en annen renhet (også lavere renhet) forutsatt at det er dokumentert teknisk ekvivalens med det vurderte stoffet. Videre endres tekst i rubrikken som omhandler frister for overholdelse av artikkel 16.3 i biociddirektivet.


Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.  

Rettslige konsekvenser: Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Gjennomføring av direktiv 2012/43/EU vil skje ved tilsvarende endring i biocidforskriften.   

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av direktiv 2012/43/EU anses ikke å ha noen økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i rubrikkene i overskriften i biocidforskriftens vedlegg 7 som omfatter aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitte produkttyper.

Gruppe 2: Direktiv 2012/43/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. 

Vurdering

Direktiv 2012/43/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0043/EU
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32012L0043

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.12.2012
Frist returnering standardskjema: 15.01.2012
Dato returnert standardskjema: 19.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.07.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.07.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen