Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2012 av 14. desember 2012 om godkjenningen av et preparat av 1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 10287) som fôrtilsetningsstoff til slaktefjørfe, avvent smågris og slaktegris og som endrer forordningene (EF) nr.1332/2004 og (E...

Commission Implementing Regulation (EU) No. 1206/2012 of 14 December 2012 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus oryzae (DSM 10287) as a feed additive for poultry for fattening, weaned piglets and pigs for fattening and amending Regulations (EC) No 1332/200...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.01.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler re-godkjenning av et enzympreparat, endo-1,4-beta xylanase, produsert ved hjelp av Aspergillus oryzae (DSM 10287)som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktekalkun, ender, avvent smågris og slaktegris. Samtidig søkes det om å utvide godkjenningen til også å gjelde alle andre fjørfearter til slakt. Preparatet er framstilt ved hjelp av en ikke-genmodifisert bakteriestamme, og det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer.

Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk. Videre har det vist effekt ved å forbedre utnyttelsen av fôret til de nevnte dyreartene, når det har høgt innhold av ikke-stivelses-polysakkarider. EFSA finner det forsvarlig å utvide godkjenningen til å gjelde alle fjørfearter til slakt. Det er satt grenser for minste tillatte innhold av preparatet/kg fullfôr for at det skal ha ønsket effekt. Den er 100 FXU/kg fullfôr til alle slaktefjørfe og 200 FXU/kg for slaktegris og avvent smågris. 

FXU er et mål for enzymaktivitet. Én FXU er den mengden av enzymet som frigjør 7,8 mikromol av reduserende sukker (xylose-ekvivalent) fra azo-hvete-karboksylaner pr minutt ved pH 6,0 og 50° C.

Siden det ikke er foretatt endringer i preparatet etter den opprinnelige godkjenningen ble gitt, er det gitt en overgangsperiode, der preparatet eller fôr som inneholder det,  kan omsettes og brukes opp. Det gjelder når de er produsert og merket før 4. juli 2013, etter reglene som gjaldt før 4 januar 2013.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 4. januar 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerde er godkjent og i bruk. Fôrindustrien kan fortsatt bruke preparatet som før. Siden enzympreparatet nå er godkjent i fôrblandinger til alle arter slaktefjørfe, kan det være en forenkling for fôrvirksomhetene. At lagervare av preparatet og fôrblandinger som inneholder det, og som er godkjent tidligere også kan brukes opp, er en fordel. Det er god ressursutnyttelse og sparer kostnader.


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemetet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1206/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1206

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2013
Frist returnering standardskjema: 01.03.2013
Dato returnert standardskjema: 01.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.01.2013
Høringsfrist: 11.03.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen