Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1196/ 2012 av 13 desember som endrer forordning (EU) nr. 9/2010 med hensyn til grense for minste tillatte innhold av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesi (ATCC PTA 5588) som fôrtilsetningsstoff til verpehøns (innehaver av godkjenninge...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1196/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EU) No 9/2010 as regards the minimum content of a preparation of endo-1,4- beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive in feed for laying hens (holder of authorisatio...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av en endring av grensen for minste tillatte innhold av et enzympreparat til bruk i fôr til verpehøns. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fullfôr til flere fjørfearter, og gris. Preparatet er fremstilt ved hjelp av en genmodifisert stamme av Trichoderma reesei. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Enzympreparatet har  vist effekt ved å bedre fôrutnyttelsen hos ulike fjørfearter og gris. Innehaver av godkjenningen har søkt om en reduksjon i grensen for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr til verpehøns fra 2500 U/kg til 625 U/kg. "U" står for enhet. En enhet av xylanase aktivitet vil, under definerte analytiske betingelser, hydrolysere 0,5 micromol av reduserende sukker (uttrykt som xylose ekvivalenter) fra havre-spelt-xylan substrat ved pH 5.3 og 50°C per minutt. Endringen er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA) som finner den nye grensen for minste tillatte innhold å være effektiv for verpehøns.

Enzympreparatet anbefales brukt i fôr med høyt innhold av ikkestivelses-polysakkarider. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen har varighet til 13. januar 2020. Den er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvensr for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Preparatet er allerede godkjent, her er det kun snakk om en reduksjon i grensen for minste tillatte innhold i fullfôr. Mange tilsvarende preparater er allerede godkjent og i bruk.

Som følge av at grensen for preparatets minste tillatte innhold i fullfôr er redusert vil dette kunne gi en lavere kostnad for bruker.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks -og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1196/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1196

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2012
Frist returnering standardskjema: 10.01.2013
Dato returnert standardskjema: 01.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2013
Høringsfrist: 21.02.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker