Industriutslippsdirektivet (IED) - rapportering om gjennomføring

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/795/EU av 12. desember 2012 som fastsetter type, format og hyppighet av informasjon som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig for å rapportere om gjennomføringen av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industrielle utslipp

Commission Implementing Decision 2012/795/EU of 12 December 2012 establishing the type, format and frequency of information to be made available by the Member States for the purposes of reporting on the implementation of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

I henhold til direktiv 2010/75/EU skal medlemslandene rapportere på gjennomføringen av direktivet i perioden 2013-2016. Kommisjonen har utarbeidet to spørreskjemaer som skal benyttes til rapporteringen. Skjemaene følger som vedlegg til denne beslutningen.

Det første spørreskjemaet omhandler 2013, og det skal her rapporteres på hvilke tiltak som er iverksatt for å gjennomføre direktivet. Rapporteringen skal skje senest 30. september 2014. Det andre spørreskjemaet omhandler perioden 2013-2016. I dette skjemaet skal det rapporteres på representative utslippsdata, utslippsgrenseverdier, om bruken av direktivets artikler 14 og 15 (krav i tillatelse, utslippsgrenseverdier og BAT) og om fremdriften i bruk av nye teknikker i henhold til artikkel 27. Rapporteringen skal skje innen 30. september 2017.

Merknader
Beslutningen har hjemmel i EU-traktaten (TFEU) artikkel 192.

Gjennomføring av beslutningen krever ikke endring av norsk regelverk, og rapporteringsforpliktelsene som følger av beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge. Private berøres ikke av beslutningen.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

I januar 2013 ble rettsakten behandlet ved skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljø hvor Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Det innkom ingen merknader til rettsakten.

Vurdering

Beslutningen er nødvendig som et grunnlag for å sikre gjennomføring av industriutslippsdirektivet i medlemsstatene og i norsk regelverk på en god måte.

Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/795/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU
Celexnr.: 32012D0795

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2012
Frist returnering standardskjema: 31.01.2013
Dato returnert standardskjema: 21.01.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker