Økodesign - endring av hviletilstand 1275/2008 og fjernsyn 642/2009

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 801/2013 av 22. august 2013 om endring av (EF) nr. 1275/2008 når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand, og om endring av forordning (EF) nr. 642/2009 når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn

Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 with regard to Ecodesign requirements for standby, off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment and amending Commission Regulation (EC) No 642/20...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Rettsakten er en endring (utvidelse) av to forordninger under økodesigndirektiv 2009/125/EF som er tatt inn i EØS-avtalen. Økodesigndirektivet setter krav til miljøvennlig utforming av produkter. Så langt i hovedsak energieffektiviteten til produktene i deres bruksfase, men for enkelte produkter også utslipp eller forbruk av andre ressurser under bruksfasen.

Økodesigndirektivet fungerer som et rammedirektiv og kravene til de enkelte produkttypene gjennomføres med forordninger under direktivet.

De to forordningene som endres i denne rettsakten er:
   

  • 1275/2008/EF om hviletilstand og avslått tilstand

        •   642/2009/EF om fjernsyn

For produkter omfattet av de to nevnte forordinger innføres krav om:

  • at produkter i nettverk skal ha energistyring som, etter en periode uten aktivitet, automatisk setter produktene i nettverkshviletilstand
  • grense for tillatt elforbruk i nettverkshviletilstand

Nettverkshviletilstand er en tilstand hvor produktet kan vekkes opp via et signal fra nettverket.

Kravene gjelder fra 1. januar 2015 og skjerpes i 2017 og 2019. Visse produkter er unntatt fra grensen for det maksimale elforbruk i 2015 og 2017.

Videre inneholder de nye reglene en rekke andre krav til nettverksutstyr. Herunder krav om mulighet for deaktivering av trådløse nettverk og krav om at nettverksutstyr skal overholde de allerede gjeldende krav for hviletilstand og avslått tilstand (i forordning 1275/2008/EF), når alle nettverksporter er deaktiverte.  Sistnevnte krav er dog ikke relevant for utstyr som rutere, switchere, basisstasjoner for trådløse nettverk o.l.

De nye reglene unntar kaffemaskiner fra kravet om energistyring i forordningen om hviletilstand og avslått tilstand  (1275/2008/EF) inntil 1. januar 2015. Samtidig presiseres det hvor lang tid det må gå mellom anslutningen av siste bryggesyklus (eller andre relevante aktive tilstander) og automatisk skift til hviletilstand eller annen tilstand med tilsvarende lavt forbruk.


Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften.

Kommisjonsforordning nr. 801/2013 er gjennomført ved endringer i økodesignforskriften.

Gjennomføringen av stadig flere økodesign kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for Norge. Konsekvensen består i økt behov for økonomiske og administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

For private antas det at nye krav til produktutformingen kan medføre økte kostnader knyttet til omlegging av produksjonsmetoder for å tilfredsstille de nye produktkravene. 

Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og er derfor plassert i gruppe 2. 

Sakkyndige instansers merknader

b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes å ha liten innvirkning på norske interesser.

Andre opplysninger

Forordningen ble publisert i Official Journal den 23.08.2013 og virkningsdato er 12.09.2013.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 801/2013
Basis rettsaktnr.: 0125/2009
Celexnr.: 32013R0801

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.08.2013
Frist returnering standardskjema: 08.10.2013
Dato returnert standardskjema: 25.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 310/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.01.2014
Høringsfrist: 22.04.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker