REACH/XVII/Hg-forbindelser

Kommisjonsforordning (EU) nr. 848/2012 av 19. september 2012 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende fenylkvikksølvforbindelser...

Commission Regulation (EU) No 848/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restrictions of chemicals (REACH) as regards phenylmercury compounds...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 19. september 2012. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket.  

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet fremmet dette forslaget om forbud mot fenylkvikksølvforbindelser, og står bak utarbeidelsen av den faglige dokumentasjonen (dossiers) som viste at det var behov for regulering av disse kvikksølvforbindelsene på fellesskapsnivå. Det norske forslaget var på bred internasjonal høring i regi av det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og resulterte i de konkrete forbudene som innføres gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 848/2012. Dette var et omfattende arbeid for Norge. Det var også viktig siden Norge har som målsetting å bidra aktivt inn i videreutvikling av REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 848/2012 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH om (registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Kommisjonsforordning (EU) nr. 848/2012 forbyr fem kvikksølvforbindelser som i hovedsak benyttes som katalysator i produksjon av hard polyuretanplast. De fem kvikksølvforbindelsene er fenylkvikksølvacetat, fenylkvikksølvpropanat, fenylkvikksølv-2-etylheksanat, fenylkvikksølvoktanat og fenylkvikksølvneodekanat. Det er påvist at fenylkvikksølvforbindelsene brytes ned i miljøet til metylkvikksølv, og at utslippene fra disse forbindelsene bidrar til 4 – 7 % av de årlige utslippene av kvikksølv til luft i Europa. Forbudsbestemmelsen vil virke fra den 10. oktober 2017.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 848/2012 vil skje ved endring i REACH-forskriften. Kvikksølv er allerede strengt regulert i Norge gjennom produktforskriften. Det vil tilføyes en henvisning til REACH-forordningens vedlegg XVII post 62 i produktforskriften. 

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 848/2012 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser. Bestemmelsene omfattes alt av produktforskriften. 

Gruppe 2: Forordning (EU) nr.848/2012 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt for de parter som berøres av REACH-regelverket, herunder myndigheter og aktuell norsk industri, å ha et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS. I tillegg til å ha utarbeidet den faglige dokumentasjonen som resulterte i forbudene gjennom forordning (EU) nr. 848/2012, har Norge allerede en streng regulering av kvikksølv. Videre er Norge en av pådriverne i det pågående arbeidet med å fremforhandle en global kvikksølvavtale. Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene som blant annet kan gi hjerneskade hos fostre og barn. Kvikksølv transporteres langt vekk fra kildene og reduserte kvikksølvutslipp i Europa vil gi mindre kvikksølv i norsk natur.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0848/2012
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32012R0848

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2012
Frist returnering standardskjema: 13.11.2012
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker