Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 71/2013 av 25. januar 2013 om endring av forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder oppføringene for Uruguay på listen over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, som er godkjent med hensyn til innførsel av ferskt kjøtt til EU, og om k...

Commission Implementing Regulation (EU) No 71/2013 of 25 January 2013 amending Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entry for Uruguay in the list of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction of fresh meat into the Union and correcting that Regulation as r...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.01.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 28. januar 2013 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslister til forordning (EU) nr. 206/2010, som blant annet regulerer import av visse levende dyr og ferskt kjøtt til EØS-området.

Det har fra før av vært tillatt å importere ferskt utbenet og modnet storfekjøtt fra Uruguay dersom dette sendes direkte fra opprinnelsesbedriften til slakteriet. Dette har utelukket import fra småskalaprodusenter i landet, som sender dyrene sine til oppsamlingsstasjoner før de sendes til slakteriet. Uruguay har nå gitt garantier for at storfe, hvis kjøtt eksporteres til EØS-området, opprettholder samme helsestatus også når de oppholder seg på slike oppsamlingsstasjoner. Tredjelandslisten oppdateres i tråd med dette.

Rettsakten retter dessuten opp i to feil i helsesertifikatet som skal benyttes for sau og geit (avls- og produksjonsdyr).

Merknader
Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske eller administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0071/2013
Celexnr.: 32013R0071

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 28.01.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen