Endringer i det europeiske GNSS-byrået

Forordning (EU) 512/2014 som endrer forordning 912/2010 om det europeiske GNSS-byrået...

Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble publisert i EUs Official Journal 20. mai 2014, og gitt virkning fra 23. mai 2014. Videre prosess i Norge med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen avventer innsending av standardskjema etter godkjenning av posisjonnotat i SU Transport.

Sammendrag av innhold 

Forordning (EU) 512/2014 endrer forordning (EU) 912/2010 "Etablering av det europeiske GNSS-byrået", som ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen 15. juni 2012. Formålet med endringene er å styrke sikkerhetsarbeidet i det europeiske GNSS-byrået gjennom å gi Sikkerhetsakkrediteringsstyret ("Security Accreditation Board") en sterkere og mer selvstendig rolle innen organsisasjonen. Endringene ansees som nødvendige for å redusere faren for interessekonflikt og dobbeltroller. Konkret innebærer forordningen en rekke mindre endringer i teksten til forordning (EU) 912/2010. De fleste av disse er av språklig/teknisk karakter. Følgende er særlig verdt å merke seg:

  • Sikkerhetsakkrediteringsstyrets selvstendige rolle fremheves i større grad enn tidligere. Det understrekes at beslutninger innen Sikkerhetsakkrediteringsstyrets kompetanseområde ikke kan overstyres av Administrasjonsstyret (Administration Board), som er GNSS-byråets overordnede styringsorgan.
  • Kravet for beslutninger ved stemmegivning i Administrasjonsstyret endres fra to tredjedels flertall til absolutt flertall.
  • Medlemskap i Administrasjonsstyret endres fra "fem år, kan fornyes én periode" til "fire år, kan fornyes".
  • Vilkårene for deltakelse fra tredjeland fastsatt i forordning (EU) 912/2010 videreføres.

Forordningen danner sammen med forordning (EU) 912/2010 og forordning (EU) 1285/2013 det juridiske rammeverket for styringen av Galileo og EGNOS.

Merknader

Forordning (EU) 912/2010 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak 15. juni 2012. Forordning (EU) 512/2014 endrer denne forordningen. Innlemmelse av forordning (EU) 512/2014  i EØS-avtalen er nødvending om Norge skal videreføre sin deltakelse i EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS. Norges deltakelse i Galileo og EGNOS følger av Stortingets vedtak av 22. mai 2014 om å innlemme programmene i EØS-avtalen. Norges finansielle forpliktelse til programmene i perioden 2014-2020 ble vedtatt i behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget 11. desember 2013.

Rettsakten innebærer ingen behov for endringer i norsk regelverk. Den faller følgelig inn under gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). Rettsakten har heller ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. Eventuelle økte kostnader ved omorganisering i det europeiske GNSS-byrået dekkes innenfor rammene for programmet som er fastsatt i EUs flerårige finansielle rammeverk.

Sakkyndige instansers merknader

Utkastet til forordning KOM (2013) 40 som danner grunnlaget for den publiserte forordningen Regulation (EU) 512/2014 har vært forelagt Norsk Romsenter og deltakerne i det interdepartementale koordineringsutvalget for romvirksomhet. Det er ingen substansielle forskjeller mellom den publiserte forordningen og forslaget til forordning som ble behandlet i SU Transport 14. oktober 2013. Innkommede merknader er innarbeidet i vurderingen.

Vurdering

Forslaget til forordning er en justering av forordning (EU) 912/2010. Om Norge skal fortsette å delta i Galileo og EGNOS i perioden 2014-2020 er det nødvending å ta forordning (EU) 512/2014 inn i EØS-avtalen. Når den nye rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen (som tillegg i artikkel 1 til protokoll 31 i EØS-avtalen), er det viktig å sikre at  Norges rettigheter i det europeiske GNSS-byrået videreføres, herunder spesielt:


- at Norge fortsatt skal delta fullt i  byrået (... shall fully participate in the ....)

- at Norge skal delta fullt, men uten stemmerett, i "the Administrative Board" og "the Security Accreditation Board"

- at norske borgere skal kunne inneha stillinger i byrået

Det anses ikke som nødvendig å ta forodningen inn i norsk lovverk, ettersom den ligger under protokoll til EØS-avtalen (jf. EØS-avtalens art. 7). Dette er i samsvar med tidligere praksis for rettsakter under protokoll 31.

Konklusjon

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)40
Rettsaktnr.: 512/2014
Basis rettsaktnr.: 912/2010
Celexnr.: 32014R0512

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.06.2014
Frist returnering standardskjema: 04.07.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker