Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 601/2013 av 24. juni 2013 om godkjenningen av kobolt(II)-acetat tetrahydrert, kobolt(II)-karbonat, kobolt(II)-karbonat hydroksid (2:3) monomhydrat, kobolt(II)-sulfat heptahydrat og coated granulert kobolt(II)-karbonat hydroksid (2:3) monohydrat som f...

Commission Implementing Regulation (EU) No 601/2013 of 24 June 2013 concerning the authorisation of cobalt(II) acetate tetrahydrate, cobalt(II) carbonate, cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate, cobalt(II) sulphate heptahydrate and coated granulated cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.07.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Fire koboltforbindelser er søkt re-godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og en forbindelse, kobolt(II) karbonat, er søkt godkjent til drøvtyggere, hest og kanin. Preparaten er klassifisert i kategorien Stoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Hver forbindelse har eget identifikasjonsnummer. EFSA har vurdert alle fem forbindelsene som trygge i bruk, men det er stilt spesielle krav om vernetiltak for de som arbeider med framstilling og håndtering av de rene koboltpreparatene. Alle preparatene er en effektiv koboltkilde til dyr.

Den nye godkjenningen er imidlertid bare gitt til bruk i fôr til drøvtyggere med utviklet vomfunksjon, hester, haredyr, planteetende reptiler og zoodyr. Det er satt en grense for største tillatte innhold av kobolt på 1 mg/kg fullfôr, og den er uendret. Alle koboltforbindelser skal alltid innblandes i form av premiks. Fôrblandinger som tilsettes kobolt (II)-karbonat, kobolt(II)-karbonat hydroksid (2:3) monohydrat eller kobolt(II)-sulfat heptahydrat skal alltid pelleteres. For alle forbindelsene er det krav til merking. Den skal inneholde en anbefaling om at det ikke skal tilsettes mer mer enn 0,3 mg/kg fullfôr, men at det skal tas hensyn til faren for koboltmangel hos dyr. I noen områder er det lavt innhold av kobolt i jorda og dermed også i fôrvekster. Fastsatt størsteinnhold totalt gjelder også i slike tilfelle. Det er angitt analysemetoder for alle fem koboltforbindelsene.

Siden det ikke er foretatt endringer i koboltforbindelsene etter den opprinnelige godkjenningen, er det gitt en overgangsordning. Den medfører at preparater som er godkjent fortsatt kan produseres og merkes etter regelverket som gjaldt før 15. juli 2013, og fram til 15. januar 2014. Lagervare av produkter fra denne perioden kan så brukes opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. juli 2023. Godkjenningen er ikke knyttt til en spesiell virksomhet, men gjelder de nevnte koboltproduktene generelt.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Dette er en re-godkjenning av eksisterende preparater, med ett unntak, og godkjenningen av det, er på samme premisser som for de fire re-godkjente.

Re-godkjenning gjelder ikke bruk i fôr til enmagede dyr eller fisk, men den tidligere godkjenningen til disse dyreartene er heller ikke opphørt. Tillatt størsteinnhold av kobolt i fôr er uendret. EU-kommisjonen vil imidlertid ha en nærmere vurdering av slik re-godkjenning, uten at det går fram av rettsakten. På siste møte i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer ble framdriften i arbeidet med re-godkjenning av koboltforbindelser som fôrtilsetningsstoff til enmagede dyr og fisk etterspurt, men ikke besvart.

For fôrindustrien vil de samme koboltforbindelsene inntil videre være re-godkjent/fortsatt godkjent, og kan brukes som før. Rettsakten får da foreløpig ingen konsekvenser. Blir det gjort endringer i godkjenningen av bruken i fôr til enmagede dyr og fisk, vil det komme som en egen rettsakt senere og må hensyntas da.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Re-godkjennigen av koboltforbindelsene til drøvtyggere, hest og andre dyrearter av mindre økonomisk betydning er greie. Tilsvarende re-godkjenning eller godkjenning på andre premisser til bruk i fôr til enmagede dyr er også nødvendig. Kobolt er en viktig kilde til syntesen av vitamin B12 hos storfe og hest. B12-syntese foregår ikke hos enmagede dyr. Siden kobolt i større mengder er et giftig mikromineral, er det berettiget med en vurdering av grenseverdier for tilsetning i fôr til enmagede dyr og fisk. EU-kommisjonen har fått påminnelse om at dette bør gjøres så snart som mulig. Norge støtter det.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 601/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0601

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2013
Frist returnering standardskjema: 09.08.2013
Dato returnert standardskjema: 11.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 216/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.08.2013
Høringsfrist: 24.09.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker