Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 445/2013 av 14. mai 2013 om godkjenningen av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 445/2013 of 14 May 2013 concerning the authorisation of hydroxy-anlogue of selenomethionin as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog, en organisk selenforbindelse, som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. European Food Safety Authority, (EFSA), har vurdert søknaden og finner at stoffet er trygt i bruk og at det er en effektiv selenkilde til alle dyrearter. Det finnes både i fast og flytende form. Den faste formen skal bestå av 5% selenmethionin hydroksyanalog og 95 % bærestoff. Den flytende formen skal bestå av 5% selenmethionin hydroksyanalog og 95% destillert vann. Organisk selen skal utgjøre mer enn 99% av totalselen i stoffet. Det er også angitt analysemetode for begge formene av preparatet.EFSA har siden mars 2011 satt den øvre grensen for tilsetning av organiske selenprodukter til 0,2 mg/kg fullfôr. Grensen er satt ut fra folkehelsemessige vurderinger, og den gjelder for selenmethionin hydroksyanalog. Totalinnholdet av selen (organisk + uorganisk) er fortsatt 0,5 mg/kg fullfôr.  Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 4. juni 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Flere tilsvarende preparater er allerede godkjent og i bruk. Rettsakten godkjenner enda et organisk selenpreparater til bruk i fôr til alle dyrearter. Fôrindustrien får da enda fler preparater til samme formål å velge blant. Mengden tillatt tilsetning av alle organiske selenpreparater i fôr er nå på samme nivå, 0,2 mg/kg fullfôr. Da vil det bli et pris- og praktisk spørsmål for industrien å velge preparat. 


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 445/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0445

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2013
Frist returnering standardskjema: 14.06.2013
Dato returnert standardskjema: 11.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.07.2013
Høringsfrist: 26.08.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker