Nye prøvetakingsmetoder for mykotoksiner

Kommisjonsforordning som endrer forordning (EF) nr. 401/2006 når det gjelder prøvetakingsmetoder av store partier og krydder, ytelseskriterier for T-2 og HT-2 toksiner og screeningmetoder for analyse...

Commission Regulation amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards methods of sampling of large lots and spices, performance criteria for T-2 and HT-2 toxin and screening methods of analysis...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.06.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Utkastet til ny rettsakt er under behandling i Kommisjonen og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Kommisjonen har utarbeidet et utkast til forordning som vil endre forordning (EF) nr. 401/2006. Rettsakten setter nye prøvetakingsrutiner ved analyse av diverse næringsmidler for visse mykotoksiner.

Forordning (EF) nr. 1881/2006 fastsetter grenseverdier for mykotoksiner i næringsmidler. I tillegg fastsettes i forordning (EF) nr. 401/2006 prøvetakings- og analysemetoder for mykotoksiner i mat. I gjeldende og sistnevnte forordning er det imidlertid ikke tatt hensyn til de ulike partikkelstørrelsene, som skaper en heterogen distribusjon av forurensing med mykotoksiner. Dessuten er det passende å etablere bestemmelser for prøvetaking av store partier som sikrer homogene (representative) prøver.

Når det gjelder mykotoksinanalyser, er screening metoder mer og mer brukt. Derfor er det passende å etablere kriterier for screeningmetoder.

Ytelseskriteriene for T-2/HT-2 toksiner må oppdateres for å ta hensyn til den vitenskapelige og teknologiske utviklingen.

Forslaget bidrar til en relativ stor forenkling av prøvetakingen ved kontroll av mykotoksinsnivåer i næringsmidler.

Vurdering

Norge støtter forslaget om nye prøvetakingsmetoder for mykotoksiner. Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: