Opphevelse - regnskaper

Forordning om opphevelse av rådsforordning 1192/69 om felles regler for standardisering av jernbaneforetaks regnskaper

Regulation repealing Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.06.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 5. mai 2017.

Sammendrag av innhold

Forordningen gjelder oppheving av forordning 1192/69 om felles regler for standardisering av jernbaneforetaks regnskaper.

Forordningen som oppheves skriver seg fra 1969 da jernbaneselskapene som regel var forvaltningsbedrifter med monopol. Hele dette regimet er forandret med jernbanelovgivningen fra 1991 og senere. Forordningen er derfor ikke lenger i samsvar med øvrig regelverk og oppheves som et ledd i Jernbanepakke IV.


Merknader

Rettslige konsekvenser

Den tidligere forordningen er tatt inn i norsk rett i forskrift 6. desember 1993 nr. 1115 om gjennomføring av EØS-avtalen for jernbane, fastsatt av Samferdselsdepartementet. For å gjennomføre forordning 2016/2337 i norsk rett må  forskriften oppheves.

Forordningen har ingen praktisk betydning i Norge i dag, og vil ikke få rettslige konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ikke forventet at rettsakten får administrative eller økonomiske konsekvenser da den ikke er i aktiv bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen ble sendt på høring sammen med øvrige forslag til lovendringer i Jernbanepakke IV den 5. februar 2013. Ingen av høringsinstansene har gått mot forslaget. Forordningen har ikke vært på høring etter vedtakelsen.
Samferdselsdepartementet har vurdert forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke være behov for tilpasningstekst. Forordningen følger hurtigprosedyren og har ikke blitt behandlet særskilt i Spesialutvalget for transport.

Vurdering

Forordningen vil ikke påvirke norske interesser eller ha påvirkning på andre internasjonale forpliktelser Norge har, og er gjennomført ved forskrift 9. mai 2017 nr. 565 fastsatt av Samferdselsdepartementet.                                      

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)026
Rettsaktnr.: 2016/2337
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R2337

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 97/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.05.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 09.05.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.05.2017

Lenker