Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/217/EU av 8. mai 2013 om endring av vedtak 2007/777/EF når det gjelder opplysningene om Mexico på listene over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer kan importeres til Unionen...

Commission Implementing Decision of 8 May 2013 amending Decision 2007/777/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.06.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 13. juni 2013 om endringer i forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av gjentatte utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i Mexico. I 2012 ble det bekreftet en rekke utbrudd av HPAI av subtype H7N3 i staten Jalisco. Mexico erklærte utbruddene utryddet i desember 2012. I januar 2013 ble det bekreftet nye utbrudd i staten Aguascalientes, og sykdommen har også spredt seg til Jalisco og Guanjuato. De gjentatte utbruddene har medført at det kan være tvil om effektiviteten av de tiltakene som anvendes i Mexico for å bekjempe HPAI.

Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området er regulert i vedtak 2007/777/EF.

Import av fjørfeprodukter som ikke er fri for HPAI-viruset kan utgjøre en betydelig risiko for spredning til EØS-området. Ettersom HPAI-viruset har spredt seg såpass raskt i Mexico, og det kan være fare for at meksikanske myndigheter ikke oppdager utbrudd av HPAI i tide, er det behov for å kreve en mer intensiv behandling av slike varer som skal importeres til EØS-området. Det gjøres derfor nå en endring som medfører at import av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer av fjørfe, oppdrettet fuglevilt og viltlevende fugl krever behandling etter såkalt «metode B».

Opplysningene om Mexico endres i tråd med dette. Endringene er fastsatt i kommisjonsvedtak 2013/217/EU. For å unngå unødig handelshindring er det fastsatt en overgangsperiode på 90 dager fra rettsaktens ikrafttreden hvor det tillates å importere produkter som tilfredsstiller tidligere behandlingskrav.

I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater erstattes vedlegg II med en oppdatert versjon som følge av kommisjonsvedtak 2013/217/EU.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/217/EU
Celexnr.: 32013D0217

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 13.06.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker