Vet. grensekontrollstasjoner 1. endr 2013

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/235/EU av 23. mai 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES...

Commission Implementing Decision 2013/235/EU of 23 May 2013 amending Decision 2009/821/EF as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in TRACES...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.

Rettsakten, beslutning 2013/235/EU, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta i mot.

Beslutning 2013/235/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Danmark:

- et nytt kontrollsenter er åpnet i Esbjerg havn

Tyskland:

- endringer i produktkategoriene som tre grensekontrollstasjoner er godkjente for å kontrollere (Cuxhaven (havn), Hannover-Langenhagen (havn) og JadeWeserPort Wilhelmshaven (havn))

Spania:

- endringer i produktkategoriene som elleve grensekontrollstasjoner er godkjente for å kontrollere (Almeria (lufthavn), Bilbao (lufthavn), Gerona (lufthavn), Las Palmas de Gran Canaria (havn), Madrid (lufthavn), Malaga (havn), Palma de Mallorca (lufthavn), Santander (havn og lufthavn), Santiago de Compostela (lufthavn), Vigo (lufthavn) og Vitoria (lufthavn))

Frankrike:

- endring i produktkategoriene som en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Sete (havn))

Italia:

- en grensekontrollstasjon er fjernet (Brindisi (havn))

- endringer i produktkategoriene som to grensekontrollstasjoner er godkjente for å kontrollere (Livorno-Pisa (havn), Taranto (havn))

Latvia:

- endring i produktkategoriene som en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Riga (BFT) (havn))

Litauen:

- endring i produktkategoriene som en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Kybartai(13) (vei))

Nederland:

- endring i produktkategoriene som en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Amsterdam (lufthavn))

Portugal:

- endring i produktkategoriene som en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Porto (lufthavn))

- en grensekontrollstasjon er fjernet (Viana do Castelo (havn))

Storbritannia:

- endring i produktkategoriene som en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Hull (havn))

Rettsakten endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for statene: Danmark, Tyskland, Italia, Nederland, Østerrike og Storbritannia.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste.

Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm 

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/0235/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF
Celexnr.: 32013D0235

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2013
Frist returnering standardskjema: 08.07.2013
Dato returnert standardskjema: 19.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 179/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker