Utfyllende regler til Solvens II (solvensregler, forsikring)

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Kommisjonsforordningen ble publisert 17. januar 2015, og ble gjort gjeldende i EU 1. januar 2016.

Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i Solvens II-forskriften.

Kommisjonsforordningen inneholder gjennomføringsbestemmelser til Solvens II-direktivet. De utfyllende bestemmelsene inneholder mer konkrete og detaljerte regler enn de overordnede bestemmelsene i direktivet.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant.

I forbindelse med innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen, ble det fastsatt to materielle tilpasningstekster. Den ene tilpasningen åpner for at nasjonale myndigheter kan fastsette et kapitalkrav for kredittrisikoeksponering mot uratede kommuner slik at de behandles som eksponeringer med risikoklasse ett trinn høyere enn risikoklassen tildelt sentralmyndighetene i den jurisdiksjonen de er etablert. Dette innebærer at kapitalkravet for slike eksponeringer er mer i tråd med kapitalkravet i bankregelverket. Denne tilpasningen er gjennomført i norsk regelverk i Solvens II-forskriften. Den andre tilpasningen gir nasjonale myndigheter mulighet for å fastsette en høyere verdi enn null som nedre grense for tap ved mislighold for å sikre et samlet kapitalkrav for eksponering mot pantelån på linje med kapitalkravet for slike eksponeringer i bankregelverket. Et forslag til gjennomføring av denne tilpasningen ble sendt på høring 3. mai 2019. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)35
Rettsaktnr.: (EU)2015/35
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32015R0035

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2015
Frist returnering standardskjema: 25.05.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker