Revidert EIA-direktiv

Europaparlamentets og rådets direktiv 2014/52/EU av 16. april 2014 om endring av direktiv 2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger

Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment on the effects of certain public and private projects on the environment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.03.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Direktivet ble vedtatt 16. april 2014.

Direktiv 2014/52/EU om endring av Direktiv 2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/92/EU (det såkalte EIA-direktivet) er innlemmet i EØS-avtalens Vedlegg XX, pkt. 1a, og implementert i regelverk innenfor ansvarsområdet til Klima- og miljødepartementet (kapittel 14 i plan- og bygningsloven), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (planbestemmelsen i plan- og bygningsloven) og Olje- og energidepartementet (petroleumsloven, havenergiloven og kontinetalsokkelloven).

De viktigste nye elementene i endringsdirektiv 2014/52/EU er: økte krav til informasjon fra forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets screening av vedlegg II-tiltak (artikkel 4 ny nr 4 og 5 og nytt vedlegg II.A.), tidsfrist for ansvarlig myndighets vurdering av om et vedlegg II-tiltak skal konsekvensutredes (artikkel 4 nr. 6), bestemmelser for å sikre kvaliteten på konsekvensutredningene (artikkel 5 ny nr. 3), bestemmelser om samordnet behandling av saker der det oppstår utredningskrav etter også andre EU-rettsakter (artikkel 2 nr 3), bestemmelse om objektivitet og adskillelse mellom uforenlige funksjoner (artikkel 9, ny 9a) og en bestemmelse om nasjonal fastsetting av regler om sanksjoner knyttet til manglende overholdelse av direktivets bestemmelser (artikkel 10 ny 10a). Det er også tatt inn noen nye temaer og gitt noen presiseringer om hva konsekvensutredningen skal omfatte (som klimaendringer og sårbarhet i forhold til større ulykker eller katastrofer).

Merknader

Direktivet er hjemlet i TFEU Art. 192 (1).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble lagt frem for spesialutvalget for miljøsaker den 24. september 2014 hvor Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten ble deretter klarert skriftlig i spesialutvalget i oktober 2014.

Vurdering

Direktiv 2014/52/EU er vurdert som relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2012)628
Rettsaktnr.: 2014/52/EU
Basis rettsaktnr.: Direktiv 85/337/EØF
Celexnr.: 32014L0052

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2014
Frist returnering standardskjema: 10.06.2014
Dato returnert standardskjema: 03.11.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker