Shortsalgforordningen - utfyllende bestemmelser

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 919/2012 av 5. juli 2012 til utfylling av Europaparlamentets og Rådets forordning 236/2012 om shortsalg og visse aspekter ved credit default swaps, vedrørende reguleringsmessige tekniske standarder om metoden for beregning av fallet i verdien av likvide ...

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 919/2012of 5 July 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to regulatory technical standards for the method of calculation of the ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 919/2012 ble vedtatt i EU 5. juli 2012, og trådte i kraft 10. oktober 2012. Shortsalgforordningen, som Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 919/2012 gir utfyllende regler til, trådte i kraft i EUs medlemsland 1. november 2012, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 919/2012 av 5. juli 2012 med utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og enkelte sider ved kredittbytteavtaler vedtatt 14. mars 2012 ("shortsalgforordningen"). 

Denne gjennomføringsforordningen inneholder utfyllende bestemmelser om metoden for beregning av hva som utgjør et betydelig kursfall for likvide aksjer og andre finansielle instrumenter, jf. shortsalgforordningen artikkel 23.

Vurdering

Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring av eventuelle EØS-regler som svarer til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 919/2012 må ses i sammenheng med innlemmelse og gjennomføringen av shortsalgforordningen. 

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til shortsalgforordningen og gjennomføringsforordning (EU) nr. 919/2012, og de øvrige rettsaktene som utfyller shortsalgforordningen, vil kreve endringer i verdipapirhandelloven og -forskrift.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 919/2012
Basis rettsaktnr.: 236/2012
Celexnr.: 32012R0919

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2012
Frist returnering standardskjema: 20.11.2012
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist: 01.08.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker