Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

vet-TSE

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/76/EU av 4. februar 2013 om endring av vedtak 2009/719/EF som tillater visse medlemsland å revidere sine årlige BSE-overvåkingsprogram ...

Commission Implementing Decision 2013/76/EUof 4 February 2013amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.03.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2009/719/EF som godkjenner visse medlemslands søknader om å få revidert overvåkingsprogrammet for kugalskap (BSE). Fra 1. januar 2013 har det vært åpnet opp for at landene kun behøver å teste et minimum antall normalslakt årlig. Nå endres dette, slik at landene ikke trenger å teste normalslakt i det hele tatt. Landene som omfattes av rettsakten er EU25, dvs. alle medlemslandene unntatt Romania og Bulgaria.

Bakgrunnen for endringen er en rapport fra EUs vitenskapskomité (EFSA).

Merknader

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring i seg selv, men det at Norge reduserer sitt BSE-programmet på tilsvarende måte medfører behov for en regelverksendring i forskrift nr. 595 av 30. mars 2004 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

For Norges del vil rettsakten ikke medføre noen praktisk endring med mindre vi ber om tilpasningstekst.

I henhold til gjeldende tilpasningstekst til TSE-forordningen (EF) nr. 999/2001, skal vi teste 10.000 friske storfe på slakteriene og alle risikodyr eldre enn 24 måneder. Dersom vi blir harmonisert med EU25, kan vi slutte å teste friske dyr på slakteriet, og heve aldersgrensen for risikodyr til 48 måneder. Dette vil spare Mattilsynet for et betydelig beløp. En heving av aldersgrensen for risikodyr til 48 måneder vil redusere antall prøver med ca 40 %, noe som utgjør en besparelse på underkant 1,5 millioner kroner kun i analysekostnader. Det forventes imidlertid at kostnaden pr. prøve vil øke fra neste år siden det er dyrere å analysere enkeltprøver enn samleprøver. I tillegg vil det spares kostnader forbundet med forsendelse av prøver, samt reise og arbeid veterinæren har. Når det gjelder normalslakt, vil besparelsen være ca. 3,4 millioner kroner i analysekostnader. For næringen vil logistikken på slakteriene kunne forenkles. Blant annet krever tilbakeholdelse av skrotter i påvente av prøvesvar både fasiliteter og oppfølging. For Veterinærinstituttets del vil det medføre en reduksjon i arbeidsoppgaver.

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/76/EU
Basis rettsaktnr.: 0999/2001/EF
Celexnr.: 32013D0076

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.02.2013
Frist returnering standardskjema: 22.03.2013
Dato returnert standardskjema: 13.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 033/2014
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen