Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1006/2013 av 18. oktober 2013 om godkjenningen av L-cystin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1006/2013 of 18 October 2013 concerning the authorisation of L-cystine as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av L-cystin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger. L-cystin er framstilt ved hydrolyse av keratin fra fjør og skal ha en renhet på 98,5%. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner at stoffet er trygt i bruk og at det har effekt som kilde for svovelholdige aminosyrer til alle dyrearter. Det er ikke angitt grense for minste eller største tillatte innhold av stoffet i fôrvarer. Imidlertid er det krav om at tilsetning av L-cystin i fôrvarer skal avhenge av behovet dyr som fôret er beregnet til har for svovelholdige aminosyrer, og av innholdet av svovelholdige aminosyrer i den totale fôrrasjonen. Det er angitt analysemetode for stoffet.

Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 8. november 2023.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsaken får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da det allerede kontrolleres for tilsetning av aminosyrer i fôrvarer.

Godkjenningen av L-cystin utvider gruppen godkjente svovelholdige aminosyrer, da bare methionin har vært godkjent tidligere. Det gir fôrvirksomhetene større valgmuligheter. Fôrblandinger kan i større grad tilpasses dyras behov for enkelte aminosyrer, selv om de svovelholdige i stor grad kan erstatte hverandre. Overskudd av aminosyrer lagres ikke i kroppen, men skilles ut i urin, som nitrogenforbindelser. En godt tilpasset fôrrasjon vil derfor være gunstig både for dyret og for miljøet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir mulighet til å benytte to svovelholdige aminosyrer som fôrtilsetningsstoff, og fôrrasjonen kan i større grad tilpasses dyras behov. Selv om de svovelholdige aminosyrene i stor grad kan erstatte hverandre, er det likevel best å ta hensyn til hver av dem ved sammensetning av fôrrasjoner. Da overskudd av aminosyrer i fôr skilles ut i urin, vil utskillelse av nitrogen i urin avta jo mer veltilpasset fôrrasjonen er. Godkjenningen er derfor positiv så vel for dyr som for miljøet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1006/2013
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32013R1006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2013
Frist returnering standardskjema: 14.11.2013
Dato returnert standardskjema: 12.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2013
Høringsfrist: 14.02.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen