Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1055/2013 av 25. oktober 2013 om godkjenningen av et preparat av ortofosforsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1055/2013 of 25 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of orthophosphoric acid as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir re-godkjenning til et fosforsyrepreparat. Det er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Konserveringsmidler. Re-godkjenningssøknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet fortsatt trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er ikke satt grenser for tillatt innhold av preparatet i fôrvarer. Imidlertid er det presisert at innholdet av fosfor skal angis ved merking av premikser der preparatet inngår. Da det ikke er foretatt endringer i preparatet siden opprinnelig godkjenning, er det gitt en overgangsordning. Preparatet, eller premiks eller fôrblandinger der det inngår, som er produsert og merket før 19. mai 2014 etter regelverket som gjaldt fram til 19. november 2013, kan brukes opp.

Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 19. november 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsaken medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatet på samme måte som før. Dessuten gjør overgangsperioden det mulig å bruke opp lagervare av preparatet eller premikser og fôrvarer der det inngår, merket etter tidligere godkjenning. Videre får industrien mulighet til tilpasse merkingen av premiks etter den nye bestemmelsen om å angi fosforinnhold også. Ordningen er ressursvennlig og en økonomisk fordel for fôrindustrien og primærprodusenter som benytter preparatet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Re-godkjenningen gjør at ortofosforsyre som konserveringsmiddel kan brukes på samme måte som tidligere. Lagervare av preparatet, produsert og merket etter tidligere regelverk, kan brukes opp innen en gitt frist. Det gir god utnyttelse av produsert vare og er en økonomisk fordel for alle som benytter preparatet eller fôrvarer der det inngår.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1055/2013
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32013R1055

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.11.2013
Frist returnering standardskjema: 19.11.2013
Dato returnert standardskjema: 20.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2014
Høringsfrist: 20.02.2014
Frist for gjennomføring: 05.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen