ECDIS for innlands vannveier

KOMMISJONSFORORDNING (EU) Nr. 909/2013/EF av 10. september 2013 om tekniske spesifikasjoner for det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystem for fart på innenlands vannveier i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF. ...

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 909/2013 of 10 September 2013 on the technical specifications for the electronic chart display and information system for inland navigation (Inland ECDIS) referred to in Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Rettsakten ble vedtatt 10. september 2013 og publisert i Official Journal 28. september 2013.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen fastsetter tekniske spesifikasjoner for det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystem for fart på innenlands vannveier (ECDIS for innlands vannveier) som angitt i direktiv 2005/44/EF om harmoniserte elveinformasjonstjenester (RIS) artikkel 5.

Direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, se vedlegg XIII pkt 49a. Det framgår imidlertid av direktivets artikkel 12 at bare medlemsstater som har indre vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. Norge har pr. definisjon ikke innlands vannveier og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet eller kommisjonsforordning 909/2013/EF som utfyller direktivet.

Rettsakten skal ikke gjennomføres og har av den grunn ikke vært på høring.
                                      

Vurdering

Kommisjonsforordning 909/2013/EF er EØS-relevant for det tilfellet at en EFTA stat har eller vil opprette innenlandske vannveier. ESA vedtok i 1996 samme prosedyrer som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innlands vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innlands vannveier.

Det følger av direktiv 2005/44/EF artikkel 12 at bare medlemsland som har innenlands vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. Norge har ikke indre vannveier og skal derfor ikke gjennomføre kommisjonsforordningen.

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 909/2013
Basis rettsaktnr.: 44/2005
Celexnr.: 32013R0909

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.09.2013
Frist returnering standardskjema: 11.11.2013
Dato returnert standardskjema: 29.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 052/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 06.05.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.05.2014

Lenker