Endringsforordning om flåtekapasitet

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 546/2014 av 15. mai 2014 som endrer rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for Fellesskapets innlandsflåter til fremme av vannveistransport

Regulation (EU) No 546/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 718/1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Forordning 718/1999 er tatt inn i EØS-avtalen i vedlegg XIII nr. 45a.

Sammendrag av innhold

Forordning 546/2014 endrer forordning 718/1999 om kapasitetspolitikk for å fremme innlands kanaltransport i EU. Endringen gjøres som en del av Kommisjonens NAIDES II pakke, som i tillegg til et informasjonsskriv også inkluderer forslag til nytt direktiv som skal erstatte direktiv 2006/87/EC (KOM(2013) 622). Kommisjonen påpeker at transportsektoren "innlands vannveier" sliter i konkurranse med bl.a. veitransport, og påpeker flere mulige årsaker til dette, herunder overkapasitet, mangel på innovasjon, mange små tilbydere i stedet for større aktører og flaskehalser på infrastruktursiden.

NAIDES II - programmet har som mål å bedre infrastruktur, miljøprestasjoner, jobb- og opplæringskrav/muligheter og logistikk, i tillegg til å legge forholdene bedre til rette for innovasjon og teknologisk utvikling.

Forordning 546/2014 endrer artikkel 8 i forordning 718/1999 som oppstiller ulike tiltak som en medlemsstat kan treffe for å promotere transportvirksomhet på innlands vannveier. Hvor det tidligere kun var nevnt sosiale tiltak og tiltak for å bedre helse, miljø- og sikkerhet for arbeidstakere i denne sektoren, er det nå også inkludert tiltak for å fremme miljøsikkerhet og innovasjon. Gjennom økonomiske bidrag fra sektoren er det bygget opp betydelige fond i medlemsstater med innlands vannveier som kan benyttes for å fremme tiltak som nevnt i § 8. Disse fondene har likevel aldri  vært benyttet til nå, og en mulig årsak til det er den snevre opplistingen av tiltak nevnt i § 8 i den forordning 718/1999.

Merknader

Forordning 718/199 er i sær myntet på medlemsstater som har innlands vannveier, og inneholder bl.a. plikt for medlemsstater som har innlands vannveier og en flåte på over 100000 tonn til å opprette et fond for fart på innlands vannveier. Endringene utvider listen over tiltak som kan settes i verk og som kan gi grunnlag for økonomisk støtte fra disse fondende. Norge har ikke innlands vannveier, men forordningen kan ha relevans for det tilfelle at Norge velger å opprette innlands vannveier. Rettsakten vil derfor tilhøre gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Forslag til NAIDES II pakken har vært sendt på kort høring til hovedorganisasjonene som også er gitt mulighet til å kommentere den vedtatte endringsforordningen om flåtekapasitet. Hovedorganisasjonene har ikke kommet med innspill.

Vurdering

Forslaget er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)621
Rettsaktnr.: 546/2014
Basis rettsaktnr.: 31999R0718
Celexnr.: 32014R0546

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2014
Frist returnering standardskjema: 15.07.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker