Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - utfyllende forordning om bøtelegging av kredittvurderingsbyråer

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 946/2012 av 12. juli 2012 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 når det gjelder prosedyrer for bøter ilagt kredittvurderingsbyråer av Den europeisk tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet, herunder regler om retten til forsvar ...

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012of 12 July 2012supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure on fines imposed to credit rating agencies by the European Securities and Markets Authority, including rule...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 12. juli 2012. Forordningen er innlemmet i EØS-avtale og gjennomført i forskrift om kredittvurderingsbyråer. 

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til forordning (EU) 1060/2009 om kredittvurderingbyråer, med senere endringer. Forordningen gir regler om hvilke prosedyrer ESMA skal følger ved ileggelse av bøter overfor kredittvurderingbyråer. Dette inngår som en del av ESMAs direkte tilsyns-og sanksjonsmyndighet overfor kredittvurderingsbyråer hjemmehørende i EU.

Vurdering

Det er foretatt materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitebeslutning 205/2016, blant annet som følge av at det er EFTAs overvåkingsorgan, ikke ESMA, som fatter vedtak overfor kredittvurderingsbyråer i EFTA-landene. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)946
Rettsaktnr.: 946/2012
Basis rettsaktnr.: 1060/2009
Celexnr.: 32012R0946

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.10.2012
Frist returnering standardskjema: 27.11.2012
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2016
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker