Import av muslinger fra chile

Kommisjonens gjennomføringsvedtak av 19. april 2012 nr. 203 om endring av vedlegg I i vedtak 2006/766/EF vedrørende å inkludere Chile i listen fra hvilke tredjestater det kan importeres levende, avkjølte, fryste eller prosesserte toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler bestemt til...

Commission implementing decision of 19 April 2012 amending Annex I to Decision 2006/766/EC as regards the entry for Chile in the list of third countries from which imports of live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods for human consumption ar...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.10.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og implementert i norsk regelverk.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF i listen over hvilke tredjestater og områder hvor det er tillatt å importere levende, avkjølte, fryste og prosesserte toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekrav i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne. Bakgrunnen for oppdateringen av tredjestatslisten er at EU har foretatt kontroller som viser at flere land nå tilfredsstiller EUs krav for import. Chile tilfredsstiller EUs krav til levende, avkjølte, fryste og prosesserte toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler, og kan eksportere disse produkter til unionen. Chiles status i vedlegg I redigeres tilsvarende.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer.

Rettsakten gir ingen negative administrative eller økonomiske konsekvenser for verken private aktører eller offentlige myndigheter. I stedet bidrar den til et økt valg av land Norge kan importere muslinger fra.

Rettsakten følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten bidrar positivt til økt antall land fra hvilke Norge kan importere muslinger. Rettsakten er nøytral hva gjelder regelverksforenkling. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 203/2012/EU
Celexnr.: 32012D0203

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen