Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

INSPIRE - samvirkningsevne, endring aktivering

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1312/2014 av 10. desember 2014 om endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkningsevnen til geodatatjenester

Commission Regulation (EU) No 1312/2014 of 10 December 2014 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.10.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten trådte i kraft i EU 31. desember 2014. Fristene for gjennomføring i EU er som følger:

  • Aktiverbare tjenester skal innen 10. desember 2015 være dokumentert i samsvar med krav til metadata i vedlegg V, jf. artikkel 14a.
  • Aktiverbare tjenester som opererer på nye eller sterkt omstrukturerte data, skal innen 10. desember 2016 oppfylle krav til samvirkningsevne i samsvar med vedlegg VI, og og så langt det er mulig («practicable») krav til harmonisering i samsvar med vedlegg VII
  • Aktiverbare tjenester som opererer på eksisterende data, skal innen 10. desember 2021 oppfylle krav til samvirkningsevne i samsvar med vedlegg VI, og og så langt det er mulig («practicable») krav til harmonisering i samsvar med vedlegg VII

Fristene gjelder geodatatjenester som en virksomhet setter opp for ekstern aktivering. Fristen i kulepunkt to og tre følger av artikkel 14b, og to- og sju-års fristen i direktivet artikkel 7 nr. 3.

Det er fastsatt tre år lengre frister i EØS/EFTA-landene, jf. EØS-avtalen vedlegg XX Miljø, punkt 1j bokstav a og 1je.

Kommisjonen utarbeidet regelverket med bistand fra en ekspertgruppe. Kartverket deltok i gruppen med en ekspert. Kommisjonen la fram et tidlig prinsipputkast januar 2012 og et nytt prinsipputkast august 2012. Begge utkastene ble vurdert av Kartverket. Kommisjonen la fram utkast til regler og tilhørende teknisk veiledning på en uformell høring 22. juli 2013. Kartverket videreformidlet utkastet til norske fagetater og kommuner gjennom samarbeidet Norge digitalt og samordningsgruppen for geografisk informasjon. Det framkom ingen vesentlige merknader til rettsakten, kun forslag til mindre justerringer av tekniske forhold. Kartverket koordinerte de norske uttalelsene inn mot Kommisjonen. Utkast til rettsakt ble presentert på møter 28. januar 2014 i et forum for INSPIRE, 24. september 2014 i Samordningsgruppen for geodata og 11. november 2014 i Teknologiforum for Norge digitalt, alle med bred deltakelse fra berørte fagetater.

Rettsakten ble presentert i spesialutvalget for miljøsaker den 6. februar 2014 og ved skriftlig prosedyre 18. februar 2015.

EØS-komiteen vedtok å ta inn rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 30/2016 av 5. februar 2016. Beslutningen trådte i kraft dagen etter.

Forslag til gjennomføring i norsk rett ble sendt på alminnelig høring 16. april 2015 med høringsfrist 10. august 2015.

Rettsakten ble gjennomført i norsk rett med forskrift 23. februar 2016 nr. 185 om endring i forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften).

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1312/2014 endrer forordning (EU) nr. 1089/2010 om samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester som er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE). INSPIRE-direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Rettsakten formulerer tekniske krav av generell art om samvirkningsevnen til geodatatjenester for at disse lettere skal kunne aktiveres ved påkalling fra andre tjenester. Rettsakten innfører noen ytterligere metadataelementer knytter til kvalitet, konformitet, koordinatsystemer og bruksrettigheter. Det legges opp til en kategorisering i henhold til hvor konform tjenesten er i henhold til INSPIRE-krav, og det gis ytterligere føringer for hvordan en beskriver bruksrettigheter for data. For flere av metadataelementene er det lagt inn kodelister med faste svaralternativer.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 7 nr. 1. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Rettsakten er gjennomført ved inkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker (SU miljø) 18. februar 2015, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten ble også presentert for SU miljø 6. februar 2014 og ble også da funnet foreløpig relevant og akseptabel.

Vurdering

INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk og de samarbeidsmodeller som er etablert i Norge.

Rettsakten vil bidra til bedre tilgang til stedfestet miljøinformasjon. Rettsakten vil gjøre det lettere for andre å aktivere geodatatjenester som forvaltes i fagetatene. Som eksempel på nytten av slik aktivering er nevnt forsøket med en geodatatjeneste som simulerer hvordan oljeutslipp sprer seg i sjøen, utviklet av SINTEF for EU-prosjektet ENVISION. Gjennom aktiveringsmekanismen kan simuleringen benyttes sammen med annet programverktøy for å disponere optimal utplassering av oljevernutstyr.

Kartverkets vurdering er at kravene ligger på et fornuftig nivå. Kravene fokuserer på viktige opplysninger for enklere å kunne koble og bruke elektroniske geodatatjenester.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For bibliografiske opplysninger om rettsakten, se http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.354.01.0008.01.ENG

For ytterligere opplysninger, se EØS-notat om
    •    forordning (EU) 1311/2014 ("INSPIRE - nettjenester, endring aktivering")
    •    forordning (EU) 1089/2010 ("INSPIRE - samvirkningsevne")
    •    INSPIRE-direktivet
 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1312/2014
Basis rettsaktnr.: 2007/2/EF
Celexnr.: 32014R1312

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2014
Frist returnering standardskjema: 01.04.2015
Dato returnert standardskjema: 11.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 30/2016
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.04.2015
Høringsfrist: 10.08.2015
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 23.02.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.03.2016

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen