Varmeanlegg for motorvogner

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF av 27. september 2001 om varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere, om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 78/548/EØF. ...

Directive 2001/56/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 relating to heating systems for motor vehicles and their trailers, amending Council Directive 70/156/EEC and repealing Council Directive 78/548/EEC. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Rettsakten er allerede implementert i norsk forskrift

Dette direktivet er tidligere tatt inn i EØS-avtalen og implementert i norsk forskrift, men  ble ved en feil tatt ut av avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr 6/2012 av 10. februar 2012.

Formålet med dette EØS-notatet er å dokumentere grunnlaget for å reimplementere direktivet i avtalen. Klarering i spesialutvalget vurderes derfor som åpenbart unødvendig.

 

Sammendrag av innhold 

Direktiv 2001/56/EF endrer grunndirektiv 70/156/EØF, og gir føringer for typegodkjenning av forbrenningsvarmeanlegg i motorvogn (bil og tilhenger til bil), med det formål å ivareta sikkerheten til slike anlegg montert i motorvogn.


Merknader

Direktivet ble vedtatt den 27. september 2001, og bestemmelsene kom til anvendelse i EU i perioden 2003 til 2005.

Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 48/2002, den 31. mai 2002.

Direktivet ble vurdert relevant og akseptabelt, og var på nasjonal høring i Norge ca første kvartal 2003. 

Direktivet ble den 9. mai 2003 implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Selv om direktivet har falt ut av EØS-avtalen, har det ikke vært tatt ut av nevnte, norske forskrift. Det vurderes derfor at reinnlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen ikke medfører administrative og økonomiske konsekvenser av betydning.

Vurdering

Rettsakten vurderes som viktig for å ivareta sikkerheten til forbrenningsvarmeanlegg montert i motorvogn.

Rettsakten vurderes som EØS relevant og akseptabel for Norge 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2001/56/EF
Basis rettsaktnr.: 1970/156/EØF
Celexnr.: 32001L0056

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker