Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

vet-TSE

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 631/2013 av 28. juni 2013 som opphever forordning (EF) nr. 546/2006 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 233/2012...

Commission Implementing Regulation (EU) No 631/2013of 28 June 2013repealing Regulation (EC) No 546/2006 and Implementing Regulation (EU) No 233/2012...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.10.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever to andre rettsakter: 546/2006 og 233/2013. Disse to rettsaktene godkjenner skrapesykeprogrammene til Sverige, Finland, Danmark og Østerrike og gir landene tilleggsgaranti for skrapesyke. Basisrettsakten for skrapesyke, TSE-forordning (EF) nr. 999/2001, ble endret av forordning (EU) nr. 630/2013 som medførte store endringer i forvaltningen av skrapesyke, herunder bortfall av ordningen med tilleggsgaranti for skrapesyke. TSE-vilkårene for handel med småfe blir i sin helhet å finne i TSE-forordningen. De to rettsaktene som oppheves ble dermed overflødige.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er blitt vurdert av Spesialutvalget for matproduktsjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepratementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har tilleggsgaranti for skrapesyke, jf. ESA-vedtak nr. 30/07/COL. Endringen av skrapesykeforvaltningen og bortfall av EU-landenes mulighet til å ha tilleggsgaranti medfører at vi også mister vår. Godkjenningen av vårt nasjonale skrapesykeprogram som var bakgrunnen for at vi fikk tilleggsgaranti, må søkes videreført på tilsvarende måte som aktuelle medlemsland har gjort. Det vil si at vi, i forbindelse med innlemming av forordning (EU) nr.630/2013, har søkt om tilpasningstekst slik at Norge tilføyes listen i TSE-forordning 999/2001 over land med godkjent skrapesykeprogram.   

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Det er viktig at denne rettsakten blir tatt inn i EØS-avtalen samtidig med forordning (EU) nr. 630/2013 siden den innfører vilkår som skal erstatte tilleggsgarantien som oppheves av forordning (EU) nr. 631/2013.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 631/2013
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32013R0631

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.07.2013
Frist returnering standardskjema: 16.08.2013
Dato returnert standardskjema: 13.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 161/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.01.2014
Høringsfrist: 04.03.2014
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen